ស្លាប់


ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 30 តុលា 2014 - 09:02:54 ល្ងាច - បានអាន៖ 493
បញ្ចូលដោយ៖ យ៉ាញ់ ហ្គឿង

ខ្វះទ្រព្យអាចរស់បាន
ខ្វះញាតិអាចរស់បាន
ខ្វះអាវយវៈអាចរស់បាន
តែបើខ្វះសតិឈ្មោះថា
(ស្លាប់)៕

សម្តេចសង្ឈ ជួនណាត
 

អត្ថបទផ្សេងៗទៀត