មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
សំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ
ឆដ្ឋភាគ
ខន្ធសំយុត្ត


អន្តវគ្គ
ខន្ធសំយុត្ត ចុល្លបណ្ណាសកៈ អន្តវគ្គ ទី ១
 ធម្មកថិកវគ្គ ទី ២១៣
 អវិជ្ជាវគ្គ ទី ៣៣២
 កុក្កុលវគ្គ ទី ៤៤៧
 ទិដ្ឋិវគ្គ ទី ៥៥៥
រាធសំយុត្ត
អន្តវគ្គ
រាធសំយុត្ត មារវគ្គ ទី ១៧១
 មារធម្មវគ្គ ទី ២៨៦
 អាយាចនវគ្គ ទី ៣៩៤
 ឧបនិសិន្នវគ្គ ទី ៤៩៨
ទិដ្ឋិសំយុត្ត
សោតាបត្តិវគ្គ
ខន្ធសំយុត្ត សោតាបត្តិវគ្គ ទី ១១០២
 ទុតិយបេយ្យាល១៣៧
 តតិយបេយ្យាល១៤៥
 ឱក្កន្ថសំយុត្ត១៥៧
 ឧប្បាទសំយុត្ត១៦៤
 កិលេសសំយុត្ត១៧៤
 សារីបុត្តសំយុត្ត១៨១
 នាគសំយុត្ត១៩៣
 សុបណ្ណសំយុត្ត២០៤
 គន្ធព្វកាយសំយុត្ត២១០
 វលាហកសំយុត្ត២២០
 វច្ឆគោត្តសំយុត្ត២២៨
 សមាធិសំយុត្ត២៤១