មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
បដ្ឋាន អដ្ឋមភាគ
អនុលោមទុកប្បដ្ឋាន
សញ្ញោជនទុកៈ
សញ្ញោជនិយទុកៈ២២
សញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកៈ២៣
សញ្ញោជនសញ្ញោជនិយទុកៈ៦០
សញ្ញោជនសញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកៈ៦៣
សញ្ញោជនវិប្បយុត្តសញ្ញោជនិយទុកៈ៧៣
គន្ថទុកៈ៧៤
គន្ថនិយទុកៈ៩៨
គន្ថសម្បយុត្តទុកៈ៩៩
គន្ថគន្ថនិយកទុកៈ១៨០
គន្ថគន្ថសម្បយុត្តទុកៈ១៤៤
គន្ថវិប្បយុត្តគន្ថនិយទុកៈ១៥១
ឱឃយោគច្ឆកទុកៈ១៥១
នីវរណទុកៈ១៥២
នីវរណិយទុកៈ១៧៩
នីវរណសម្បយុត្តទុកៈ១៨០
នីវរណនីនរណិយទុកៈ២០១
នីវរណនីវរណសម្បយុត្តទុកៈ២០៥
នីវរវិប្បយុត្តនីវរណិយទុកៈ២១៥
បរាមាសទុកៈ២១៥
បរាមដ្ឋទុកៈ២៣៩
បរាមាសសម្បយុត្តទុកៈ២៣៩
បរាមាសបរាមដ្ឋទុកៈ២៦៣
បរាមាសវិប្បយុត្តបរាមដ្ឋទុកៈ២៦៧