មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ បេតវត្ថុ
បញ្ចមភាគ

ឧរគវគ្គ ទី ១
បេតវត្ថុ ឧរគវគ្គ ទី ១  រឿងខេត្ថូបមាប្រេត ទី ១
 រឿងសូករប្រេត ទី ២
 រឿងបូតិមុខប្រេត ទី ៣
 រឿងបិដ្ឋធីតលិកប្រេត ទី៤
 រឿងតិរោកុឌ្ឌប្រេត ទី ៥
 រឿងបញ្ចបុត្តខាទិកប្រេត ទី ៦
 រឿងសត្តបុត្តខាទិកប្រេត ទី ៧
 រឿងគោណប្រេត ទី ៨១០
 រឿងមហាបេសការប្រេត ទី ៩១១
 រឿងខល្លាតប្រេត ទី ១០១២
 រឿងនាគប្រេត ទី ១១១៤
 រឿងឧរគប្រេត ទី ១២១៨
ឧព្វរីវគ្គ ទី ២
បេតវត្ថុ ឧព្វរីវគ្គ ទី១ រឿងសំសារមោចកប្រេត ទី១២១
 រឿងប្រេតជាមាតានៃព្រះសារីបុត្ត ទី ២២៥
 រឿងនាងមត្តាប្រេត ទី ៣២៧
 រឿងនន្ទាប្រេត ទី ៤៣៣
 រឿងមដ្ឋកុណ្ឌលិប្រេត ទី ៥៣៦
 រឿងកណ្ហប្រេត ទី ៦៣៦
 រឿងធនបាលប្រេត ទី ៧៣៦
 រឿងចូឡសេដ្ឋិប្រេត ទី៨៤២
 រឿងអង្កុរប្រេត ទី៩៤៥
 រឿងឧត្តរមាតុប្រេត ទី ១០៥៦
 រឿងសុត្តប្រេត ទី ១១៥៧
 រឿងកណ្ណមុណ្ឌប្រេត ទី ១២៥៩
 រឿងឧព្វរីប្រេត ទី ១៣៦២
ចូឡវគ្គ ទី ៣
បេតវត្ថុ ចូឡវគ្គ ទី ៣ រឿងអភិជ្ជមានប្រេត ទី១៦៦
 រឿងសានុវាសីប្រេត ទី២៦៩
 រឿងរថការីប្រេត ទី ៣៧៤
 រឿងភុសប្រេត ទី ៤៧៦
 រឿងកុមារប្រេត ទី ៥៧៨
 រឿងសេរិនីប្រេត ទី៦៨០
 រឿងមិគលុទ្ធប្រេត ទី ៧៨៣
 រឿងទុតិយមិគលុទ្ធប្រេត ទី ៨៨៥
 រឿងកូដវិនិច្ឆយប្រេត ទី ៩៨៦
 រឿងធាតុវិវណ្ណប្រេត ទី ១០៨៨
មហាវគ្គ ទី ៤
បេតវត្ថុ មហាវគ្គ ទី ៤  រឿងអម្ពសក្ខរប្រេត ទី ១៩០
 រឿងសេរិស្សកប្រេត ទី ២១១១
 រឿងនន្ទិកាប្រេត ទី៣១១១
 រឿងរេវតីប្រេត ទី ៤១១៩
 រឿងឧច្ឆុប្រេត ទី៥១១៩
 រឿងកុមារប្រេត ទី ៦១២២
 រឿងរាជបុត្តប្រេត ទី ៧១២៣
 រឿងគូថខាទកប្រេត ទី ៨១២៥
 រឿងគូថខាទកប្រេត ទី ៩១២៦
 រឿងគណប្រេត ទី ១០១២៧
 រឿងបាដលិបុត្តប្រេត ទី១១១២៩
 រឿងអម្ពវនប្រេត ទី ១២១៣០
 រឿងអក្ខរុក្ខប្រេត ទី ១៣១៣១
 រឿងភោគសំហរប្រេត ទី ១៤១៣២
 រឿងសេដ្ឋិបុត្តប្រេត ទី ១៥១៣២
 រឿងសដ្ឋីកូដសហស្សប្រេត ទី១៦១៣៣
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ ថេរគាថា

ឯកនិបាត
ឯកនិបាត វគ្គ ទី ១  គាថា ព្រះសុភូតិត្ថេរ១៣៥
  គាថា ព្រះមហាកោដ្ឋិតត្ថេរ១៣៦
  គាថា ព្រះកង្ខារេវតត្ថេរ១៣៦
  គាថា ព្រះមន្តានីបុត្តត្ថេរ១៣៦
  គាថា ព្រះទព្វត្ថេរ១៣៦
  គាថា ព្រះសីតវនិយត្ថេរ១៣៧
  គាថា ព្រះភល្លិយត្ថេរ១៣៧
  គាថា ព្រះវីរត្ថេរ១៣៧
  គាថា ព្រះបិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ១៣៨
  គាថា ព្រះបុណ្ណមាសត្ថេរ១៣៨
 វគ្គ ទី ២  គាថា ព្រះចូឡវច្ឆត្ថេរ១៣៩
  គាថា ព្រះមហាវច្ឆត្ថេរ១៣៩
  គាថា ព្រះវនវច្ឆត្ថេរ១៣៩
  គាថា សាមណេរនៃព្រះវនវច្ឆត្ថេរ១៣៩
  គាថា ព្រះកុណ្ឌធានត្ថេរ១៤០
  គាថា ព្រះពេលដ្ឋសីសត្ថេរ១៤០
  គាថា ព្រះទាសកត្ថេរ១៤០
  គាថា ព្រះសិង្គាលបិតុត្ថេរ១៤១
  គាថា ព្រះកុលត្ថេរ១៤១
  គាថា ព្រះអជិតត្ថេរ១៤១
 វគ្គ ទី ៣  គាថា ព្រះនិគ្រោធត្ថេរ១៤២
  គាថា ព្រះចិត្តកត្ថេរ១៤២
  គាថា ព្រះគោសាលត្ថេរ១៤២
  គាថា ព្រះសុគន្ធត្ថេរ១៤២
  គាថា ព្រះនន្ទិយត្ថេរ១៤៣
  គាថា ព្រះអភយត្ថេរ១៤៣
  គាថា ព្រះលោមសកង្គិយត្ថេរ១៤៣
  គាថា ព្រះជម្ពុគាមិកបុត្តត្ថេរ១៤៣
  គាថា ព្រះហារិតត្ថេរ១៤៤
  គាថា ព្រះខត្តិយត្ថេរ១៤៤
 វគ្គ ទី ៤  គាថា ព្រះគហុរតីរិយត្ថេរ១៤៥
  គាថា ព្រះសុប្បិយត្ថេរ១៤៥
  គាថា ព្រះសោបាកត្ថេរ១៤៥
  គាថា ព្រះបោសិយត្ថេរ១៤៥
  គាថា ព្រះសាមញ្ញកាមិត្ថេរ១៤៦
  គាថា ព្រះកុមាបុត្តត្ថេរ១៤៦
  គាថា ព្រះថេរៈជាសំឡាញ់នៃព្រះកុមាបុត្តត្ថេរ១៤៦
  គាថា ព្រះគវម្បតិត្ថេរ១៤៧
  គាថា ព្រះតិស្សត្ថេរ១៤៧
  គាថា ព្រះវឌ្ឍមានត្ថេរ១៤៧
 វគ្គ ទី ៥  គាថា ព្រះសិរីវឌ្ឍត្ថេរ១៤៩
  គាថា ព្រះខទិរវនិយត្ថេរ១៤៩
  គាថា ព្រះសុមង្គលត្ថេរ១៤៩
  គាថា ព្រះសានុត្ថេរ១៥០
  គាថា ព្រះរមណីយវិហារិត្ថេរ១៥០
  គាថា ព្រះសមិទ្ធិត្ថេរ១៥០
  គាថា ព្រះឧជ្ជយត្ថេរ១៥១
  គាថា ព្រះសញ្ជយត្ថេរ១៥១
  គាថា ព្រះរាមណេយ្យកត្ថេរ១៥១
  គាថា ព្រះវិមលត្ថេរ១៥១
 វគ្គ ទី ៦  គាថា ព្រះគោធិកត្ថេរ១៥៣
  គាថា ព្រះសុពាហុត្ថេរ១៥៣
  គាថា ព្រះវល្លិយត្ថេរ១៥៣
  គាថា ព្រះឧត្តិយត្ថេរ១៥៤
  គាថា ព្រះអញ្ជនាវនីយត្ថេរ១៥៤
  គាថា ព្រះកុដិវិហារិត្ថេរ១៥៤
  គាថា ព្រះរមណិយកុដិកត្ថេរ១៥៥
  គាថា ព្រះកោសល្លវិហារិត្ថេរ១៥៥
  គាថា ព្រះសីវលិត្ថេរ១៥៥
 វគ្គ ទី ៧  គាថា ព្រះវប្បត្ថេរ១៥៦
  គាថា ព្រះវជ្ជិបុត្តកត្ថេរ១៥៦
  គាថា ព្រះបក្កត្ថេរ១៥៦
  គាថា ព្រះវិមលកោណ្ឌញ្ញត្ថេរ១៥៦
  គាថា ព្រះឧក្ខេបកដវច្ឆត្ថេរ១៥៧
  គាថា ព្រះមេឃិយត្ថេរ១៥៧
  គាថា ព្រះឯកធម្មស្សវនិយត្ថេរ១៥៧
  គាថា ព្រះឯកុទានិយត្ថេរ១៥៧
  គាថា ព្រះឆន្នត្ថេរ១៥៨
  គាថា ព្រះបុណ្ណត្ថេរ១៥៨
 វគ្គ ទី ៨  គាថា ព្រះវច្ឆបាលត្ថេរ១៥៩
  គាថា ព្រះអាតុមត្ថេរ១៥៩
  គាថា ព្រះមាណវត្ថេរ១៥៩
  គាថា ព្រះសុយាមនត្ថេរ១៦០
  គាថា ព្រះសុសារទត្ថេរ១៦០
  គាថា ព្រះបិយញ្ជហត្ថេរ១៦០
  គាថា ព្រះហត្ថារោហបុត្តត្ថេរ១៦០
  គាថា ព្រះមេណ្ឌសិរត្ថេរ១៦១
  គាថា ព្រះរក្ខិតត្ថេរ១៦១
  គាថា ព្រះឧគ្គត្ថេរ១៦១
 វគ្គ ទី ៩  គាថា ព្រះសមិតិគុត្តត្ថេរ១៦២
  គាថា ព្រះកស្សបត្ថេរ១៦២
  គាថា ព្រះសីហត្ថេរ១៦២
  គាថា ព្រះនីតត្ថេរ១៦២
  គាថា ព្រះសុនាគត្ថេរ១៦៣
  គាថា ព្រះនាគិតត្ថេរ១៦៣
  គាថា ព្រះបវិដ្ឋត្ថេរ១៦៣
  គាថា ព្រះអជ្ជុនត្ថេរ១៦៣
  គាថា ព្រះទេវសភត្ថេរ១៦៣
  គាថា ព្រះសាមិទត្តត្ថេរ១៦៤
 វគ្គ ទី ១០  គាថា ព្រះបរិបុណ្ណកត្ថេរ១៦៥
  គាថា ព្រះវិជយត្ថេរ១៦៥
  គាថា ព្រះឯរកត្ថេរ១៦៥
  គាថា ព្រះមេត្តជិត្ថេរ១៦៦
  គាថា ព្រះចក្ខុបាលត្ថេរ១៦៦
  គាថា ព្រះខណ្ឌសុមនត្ថេរ១៦៦
  គាថា ព្រះតិស្សត្ថេរ១៦៦
  គាថា ព្រះអភយត្ថេរ១៦៧
  គាថា ព្រះឧត្តិយត្ថេរ១៦៧
  គាថា ព្រះទេវសភត្ថេរ១៦៧
 វគ្គ ទី ១១  គាថា ព្រះពេលដ្ឋកានិត្ថេរ១៦៨
  គាថា ព្រះសេតុច្ឆត្ថេរ១៦៨
  គាថា ព្រះពន្ធុរត្ថេរ១៦៨
  គាថា ព្រះខិតកត្ថេរ១៦៨
  គាថា ព្រះមសិតវម្ភត្ថេរ១៦៩
  គាថា ព្រះសុហេមន្តត្ថេរ១៦៩
  គាថា ព្រះធម្មសំវរត្ថេរ១៦៩
  គាថា ព្រះធម្មសសបិតុត្ថេរ១៦៩
  គាថា ព្រះសង្ឃរក្ខិតត្ថេរ១៦៩
  គាថា ព្រះឧសភត្ថេរ១៧០
 វគ្គ ទី ១២  គាថា ព្រះជេន្តត្ថេរ១៧១
  គាថា ព្រះវច្ឆគោតត្ថេរ១៧១
  គាថា ព្រះវនវច្ឆត្ថេរ១៧១
  គាថា ព្រះអធិមុត្តត្ថេរ១៧១
  គាថា ព្រះមហានាមត្ថេរ១៧២
  គាថា ព្រះបារាបរិយត្ថេរ១៧២
  គាថា ព្រះយសត្ថេរ១៧២
  គាថា ព្រះកិម្ពិលត្ថេរ១៧២
  គាថា ព្រះវជ្ជិបុត្តត្ថេរ១៧៣
  គាថា ព្រះឥសិទត្តត្ថេរ១៧៣
ទុកនិបាត
ទុកនិបាត វគ្គ ទី ១  គាថា ព្រះឧត្តរត្ថេរ១៧៤
  គាថា ព្រះបិណ្ឌោលភារទ្វាជត្ថេរ១៧៤
  គាថា ព្រះវល្លិយត្ថេរ១៧៥
  គាថា ព្រះគង្គាតិរិយត្ថេរ១៧៥
 គាថា ព្រះអជិនត្ថេរ១៧៥
  គាថា ព្រះមេឡជិនត្ថេរ១៧៥
  គាថា ព្រះរាធត្ថេរ១៧៦
  គាថា ព្រះសុរាធត្ថេរ១៧៦
  គាថា ព្រះគោតមត្ថេរ១៧៧
  គាថា ព្រះវសភត្ថេរ១៧៧
 វគ្គ ទី ២  គាថា ព្រះមហាចុន្ទត្ថេរ១៧៨
  គាថា ព្រះជោតិទាសត្ថេរ១៧៨
  គាថា ព្រះហេរញ្ញកានិត្ថេរ១៧៩
  គាថា ព្រះសោមមិត្តត្ថេរ១៧៩
  គាថា ព្រះសព្វមិត្តត្ថេរ១៧៩
  គាថា ព្រះមហាកាឡត្ថេរ១៨០
  គាថា ព្រះតិស្សត្ថេរ១៨០
  គាថា ព្រះកិម្ពិលត្ថេរ១៨០
  គាថា ព្រះនន្ទត្ថេរ១៨១
  គាថា ព្រះសិរិមន្តុត្ថេរ១៨១
 វគ្គ ទី ៣  គាថា ព្រះឧត្តរត្ថេរ១៨២
  គាថា ព្រះភទ្ទជិត្ថេរ១៨២
  គាថា ព្រះសោភិតត្ថេរ១៨២
  គាថា ព្រះវល្លិយត្ថេរ១៨៣
  គាថា ព្រះវីតសោកត្ថេរ១៨៣
  គាថា ព្រះបុណ្ណមាសត្ថេរ១៨៣
  គាថា ព្រះនន្ទកត្ថេរ១៨៤
  គាថា ព្រះភារតត្ថេរ១៨៤
  គាថា ព្រះភារទ្វាជត្ថេរ១៨៤
  គាថា ព្រះកណ្ណទិន្នត្ថេរ១៨៥
 វគ្គ ទី ៤  គាថា ព្រះមិគសិរត្ថេរ១៨៦
  គាថា ព្រះសិវកត្ថេរ១៨៦
  គាថា ព្រះឧបវាណត្ថេរ១៨៦
  គាថា ព្រះឥសិទិន្នត្ថេរ១៨៧
  គាថា ព្រះសម្ពុលកច្ចានត្ថេរ១៨៧
  គាថា ព្រះខិតកត្ថេរ១៨៨
  គាថា ព្រះសោណបោដិរិយត្ថេរ១៨៨
  គាថា ព្រះនិសភត្ថេរ១៨៩
  គាថា ព្រះឧសភត្ថេរ១៨៩
  គាថា ព្រះកប្បដកុរត្ថេរ១៩០
 វគ្គ ទី ៥  គាថា ព្រះកុមារកស្សបត្ថេរ១៩១
  គាថា ព្រះធម្មបាលត្ថេរ១៩១
  គាថា ព្រះព្រហ្មាលិត្ថេរ១៩១
  គាថា ព្រះមោឃរាជត្ថេរ១៩២
  គាថា ព្រះវិសាខបញ្ចាលីបុត្តត្ថេរ១៩២
  គាថា ព្រះចូឡកត្ថេរ១៩៣
  គាថា ព្រះអនីបមត្ថេរ១៩៣
  គាថា ព្រះវជ្ជិតត្ថេរ១៩៤
  គាថា ព្រះសន្ធិតត្ថេរ១៩៤
តិកនិបាត
តិកនិបាត  គាថា ព្រះអង្គណិកភារទ្វាជត្ថេរ១៩៦
 គាថា ព្រះបច្ចយត្ថេរ១៩៦
 គាថា ព្រះពាកុលត្ថេរ១៩៧
 គាថា ព្រះធនិយត្ថេរ១៩៧
 គាថា ព្រះមាតង្គបុត្តត្ថេរ១៩៨
 គាថា ព្រះខុជ្ជសោភិតត្ថេរ១៩៨
 គាថា ព្រះវារណត្ថេរ១៩៩
 គាថា ព្រះបស្សិកត្ថេរ១៩៩
 គាថា ព្រះយសោជត្ថេរ២០០
 គាថា ព្រះសាដិមត្តិយត្ថេរ២០១
 គាថា ព្រះឧបាលិត្ថេរ២០១
 គាថា ព្រះឧត្តរបាលត្ថេរ២០១
 គាថា ព្រះអភិភូតត្ថេរ២០២
 គាថា ព្រះគោតមត្ថេរ២០២
 គាថា ព្រះហារិតត្ថេរ២០៣
 គាថា ព្រះវិមលត្ថេរ២០៤
ចតុក្កនិបាត
ចតុក្កនិបាត  គាថា ព្រះនាគសមាលត្ថេរ២០៥
 គាថា ព្រះភគុត្ថេរ២០៥
 គាថា ព្រះសភិយត្ថេរ២០៦
 គាថា ព្រះនន្ទកត្ថេរ២០៧
 គាថា ព្រះជម្ពុកត្ថេរ២០៧
 គាថា ព្រះសេនកត្ថេរ២០៨
 គាថា ព្រះសម្ភូតត្ថេរ២០៨
 គាថា ព្រះរាហុលត្ថេរ២០៩
 គាថា ព្រះចន្ទនត្ថេរ២១០
 គាថា ព្រះធម្មិកត្ថេរ២១០
 គាថា ព្រះសប្បកត្ថេរ២១១
 គាថា ព្រះមុទិតត្ថេរ២១២
បញ្ចកនិបាត
បញ្ចកនិបាត  គាថា ព្រះរាជទត្តត្ថេរ២១៤
 គាថា ព្រះសុភូតត្ថេរ២១៤
 គាថា ព្រះគិរិមានន្ទត្ថេរ២១៥
 គាថា ព្រះសុមនត្ថេរ២១៦
 គាថា ព្រះវឌ្ឍត្ថេរ២១៧
 គាថា ព្រះនទីកស្សបត្ថេរ២១៨
 គាថា ព្រះគយាកស្សបត្ថេរ២១៩
 គាថា ព្រះវក្កលិត្ថេរ២១៩
 គាថា ព្រះវិជិតសេនត្ថេរ២២០
 គាថា ព្រះយសទត្តត្ថេរ២២១
 គាថា ព្រះសោណកុដិកណ្ណត្ថេរ២២២
 គាថា ព្រះកោសិយត្ថេរ២២៣
ឆក្កនិបាត
ឆក្កនិបាត  គាថា ព្រះឧរុវេលកស្សបត្ថេរ២២៥
 គាថា ព្រះតកិច្ឆកានិត្ថេរ២២៥
 គាថា ព្រះមហានាគត្ថេរ២២៦
 គាថា ព្រះកុល្លត្ថេរ២២៧
 គាថា ព្រះមាលុង្ក្យបុត្តត្ថេរ២២៨
 គាថា ព្រះសប្បទាសត្ថេរ២២៩
 គាថា ព្រះកាតិយានត្ថេរ២៣០
 គាថា ព្រះមិគជាលត្ថេរ២៣២
 គាថា ព្រះជេន្តបុរោហិតត្ថេរ២៣៣
 គាថា ព្រះសុមនត្ថេរ២៣៤
 គាថា ព្រះន្ហាតកមុនិត្ថេរ២៣៤
 គាថា ព្រះព្រហ្មទត្តត្ថេរ២៣៥
 គាថា ព្រះសិរិមណ្ឌត្ថេរ២៣៦
 គាថា ព្រះសព្វកាមត្ថេរ២៣៧