មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
ទុតិយភាគ
សមថក្ខន្ធកៈ
រឿងពួកឆព្វគ្គិយភិក្ខុធ្វើកម្មមានតជ្ជនីយកម្មជាដើម មិនមានក្នុងទីចំពោះមុខ
បុគ្គលជាអធម្មវាទីនឹងបុគ្គលជាធម្មវាទី
សង្ឃជាអធម្មវាទី នឹងសង្ឃជាធម្មវាទី
ភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនជាធម្មវាទី នឹងសង្ឃជាអធម្មវាទី
និទានព្រះទព្វមល្លបុត្ត
សេចក្តីសន្មតិនូវការចាត់ចែងសេនាសនៈជាដើម១១
និទានព្រះទព្វមល្លបុត្ត១២
និទានមេត្តិយភុម្មជកភិក្ខុ១៥
ការសូមសតិវិន័យ២៤
និទានភគ្គភិក្ខុ២៧
ការសូមអមូឡ្ហវិន័យ២៨
ការឲ្យអមូឡ្ហវិន័យ៣០
ការឲ្យអមូឡ្ហវិន័យមិនប្រកបដោយធម៌មាន ៣ យ៉ាង៣៣
ការឲ្យអមូឡ្ហវិន័យប្រកបដោយធម៌មាន ៣ យ៉ាង៣៤
រឿងពួកឆព្វគ្គិយភិក្ខុធ្វើកម្មទាំងឡាយ ដល់ពួកភិក្ខុមិនតាមពាក្យប្តេជ្ញា៣៦
ការធ្វើតាមពាក្យប្តេជ្ញាមិនប្រកបដោយធម៌៣៧
ភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ ៥ ជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យគេចាប់ស្លាក៤១
ការឲ្យចាប់ស្លាកដែលប្រកបដោយធម៌មាន ១០ យ៉ាង៤៣
ការធ្វើតស្សបាបិយសិកាកម្មដល់ឧបវាឡភិក្ខុ៤៥
តស្សបាបិយសិកាកម្ម ដែលជាកម្មមិនប្រកបដោយធម៌វិន័យ៤៦
តស្សបាបិយសិកាកម្ម ដែលជាកម្មប្រកបដោយធម៌វិន័យ៤៧
ការធ្វើតស្សបាបិយសិកាកម្មដល់ភិក្ខុ ៣ ពួក៤៩
ការរម្ងាប់ (អធិករណ៍) ដោយតិណវត្ថារកសមថៈ៥១
ការសំដែង (អាបត្តិ) ដោយតិណវត្ថារកសមថៈ៥២
អធិករណ៍ ៤ យ៉ាង៥៩
មូលនៃវិវាទាធិករណ៍៦១
មូលនៃអនុវាទាធិករណ៍៦៥
វិវាទាធិករណ៍ជាកុសលក៏មាន ជាអកុសលក៏មាន៧១
អនុវាទាធិករណ៍ជាកុសល ជាអកុសល ជាអព្យាកតៈ៧២
កិច្ចាធិករណ៍ជាកុសល ជាអកុសល ជាអព្យាកតៈ៧៥
ការចោទចាត់ជាអនុវាទាធិករណ៍៧៦
អាបត្តិចាត់ជាអាបត្តាធិករណ៍៧៨
កិច្ចចាត់ជាកិច្ចាធិករណ៍៧៩
វិវាទាធិករណ៍រម្ងាប់ ដោយសមថៈ ២ យ៉ាង៨០
ការចំពោះមុខសង្ឃ ការចំពោះមុខធម៌៨១
អធិករណ៍រម្ងាប់៨៥
ការចំពោះមុខសង្ឃ ការចំពោះមុខធម៌៨៧
ការសន្មតិភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ១០ ដោយឧព្វាហិកាកម្ម៨៩
ធម្មកថិកមិនចាំសុត្តៈ មិនចាំសុត្តវិភង្គ៩០
ការប្រគល់អធិករណ៍ដល់សង្ឃ៩៣
អធិករណ៍កើតឡើងក្នុងក្រុងសាវត្ថី៩៥
ពួកភិក្ខុមិនត្រេកអរដោយរម្ងាប់អធិករណ៍៩៧
ការចាប់ស្លាកឈ្មោះសកណ្ណជក្ឃកៈ៩៩
អនុវាទាធិករណ៍រម្ងាប់ដោយសមថៈ ៤ យ៉ាង១០០
ការឲ្យសតិវិន័យដល់ភិក្ខុ ជាអ្នកមានសតិពេញបរិបូណ៌១០១
ភិក្ខុឆ្កួតមានចិត្តវិបល្លាសប្រែប្រួល១០៣
ការឲ្យអមូឡ្ហវិន័យ ដល់ភិក្ខុបាត់វង្វេងហើយ១០៤
អនុវាទាធិករណ៍មិនបាច់អាស្រ័យសមថៈ ២ យ៉ាង១០៧
ការធ្វើតស្សបាបិយសិកាកម្ម១០៩
អាបត្តាធិករណ៍រម្ងាប់ ដោយសមថៈ ៣ យ៉ាង១១១
កិច្ចនៃបដិញ្ញាតករណកម្ម១១៣
ការសម្តែងអាបត្តិ១១៥
អាបត្តាធិករណ៍មិនបាច់អាស្រ័យសមថៈ ១១១៦
ការរម្ងាប់អធិករណ៍ ដោយតិណវត្ថារកៈកណ្តាលជំនុំសង្ឃ១១៦
ការសម្តែងដោយតិណវត្ថារកៈកណ្តាលជំនុំសង្ឃ១១៨
ការចំពោះមុខសង្ឃ ការចំពោះមុខធម៌១២១
ខុទ្ទកវត្ថុក្ខន្ធកៈ
រឿងពួកឆព្វគ្គិយភិក្ខុនាំគ្នាងូតទឹក១២៣
រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ នហានវត្ត១២៥
រឿងភិក្ខុចាស់ជរាកម្លាំងថយ នហានវត្ត១២៩
រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ ការសិតសក់ដោយស្និតជាដើម១៣១
រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ ការផាត់មុខជាដើម១៣៣
ទោស ៥ ប្រការនៃការច្រៀងធម៌ ដោយសម្លេងច្រៀងដ៏វែង១៣៥
ព្រះបាទពិម្ពិសារទ្រង់មានសេចក្តីត្រូវការ ដោយផ្លែស្វាយ១៣៦
រឿងអញ្ញតរភិក្ខុ ត្រកូលស្តេចពស់ ៤ត្រកូល១៣៩
រឿងអញ្ញតរភិក្ខុ កិរិយាកាត់អង្គជាត១៤១
រឿងគ្រូ ៦ នាក់ បាត្រពកចន្ទន៍១៤៣
រឿងព្រះបិណ្ឌោលភារទ្វាជត្ថេរ១៤៥
និយាយអំពីបាត្រ រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ១៤៧
រឿងភិក្ខុច្រើនរូប និយាយអំពីបាត្រ១៥១
ការហែកចីវរដោយដៃ និយាយអំពីចីវរ១៥៧
ការជីកដាំបង្គោល និយាយអំពីចីវរ១៥៩
ពួកភិក្ខុពាក់ស្បែកជើង ដើរជាន់ឈើស្តឹង និយាយអំពី ស្នាប់ម្រាមដៃ១៦១
ការទ្រង់អនុញ្ញាតរោងសម្រាប់ដាក់ឈើស្តឹង និងបារាំសម្រាប់ដាក់ឈើស្តឹងជាដើម១៦៣
ការទ្រង់អនុញ្ញាតខ្សែយោគនឹងខ្សែសម្រាប់ចង១៦៥
រឿងអនុញ្ញាតសម្ពត់តម្រងទឹក១៦៦
ភិក្ខុ ២ រូបនាំគ្នាដើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយ១៦៧
ការទ្រង់អនុញ្ញាតមុង១៦៩
ការទ្រង់អនុញ្ញាតជណ្តើរ ៣ យ៉ាង១៧១
ការទ្រង់អនុញ្ញាតប្រហោង សម្រាប់បង្ហុយផ្សែងជាដើម១៧៣
ការទ្រង់អនុញ្ញាតខឿន ៣ យ៉ាងជាដើម១៧៥
ការទ្រង់អនុញ្ញាតខ្សែស្នួរចីវរ នឹងខ្សែស្បៀងចីវរជាដើម១៧៧
ការទ្រង់អនុញ្ញាត (ឲ្យធ្វើ) បង្កាន់ដៃជាដើម១៧៩
ការទ្រង់អនុញ្ញាតវត្ថុមានសម្ពត់សម្រាប់ងូតទឹកជាដើម១៨១
ទីមានដំណេកដែលគេរោយរាយដោយផ្កាជាដើម១៨៣
កិច្ចមានបរិភោគក្នុងភាជនៈជាមួយគ្នាជាដើម នឹងរឿងវឌ្ឍលិច្ឆវី១៨៥
រឿងវឌ្ឍលិច្ឆវី នឹងរឿងមេត្តិយភុម្មជកភិក្ខុ១៨៦
ការផ្កាប់បាត្រដល់វឌ្ឍលិច្ឆវី១៨៩
មិត្តអមាត្យ និងញាតិសាលោហិតរបស់វឌ្ឍលិច្ឆវី១៩១
ការផ្ងារបាត្រឡើងវិញ១៩៣
រឿងព្រះពោធិរាជកុមារ១៩៤
ព្រះមានព្រះភាគយាងទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសន៍ របស់ព្រះពោធិរាជកុមារ១៩៧
កម្រាលសម្ពត់នឹងរឿងស្រីម្នាក់១៩៩
ក្អម អម្បោសនឹងរឿងនាងវិសាខាមិគារមាតា២០១
ការទ្រង់អនុញ្ញាតផ្លិត ៤ ជ្រុងនឹងផ្លិតមូល (ផ្លិតស្លឹកត្នោត) ជាដើម២០៣
រឿងភិក្ខុ ១ រូប នឹងការទ្រង់អនុញ្ញាតឆត្រ២០៥
រឿងភិក្ខុ ១ រូបច្រកបាត្រក្នុងសង្រែកនឹងភិក្ខុ ១ រូបមានជម្ងឺ២០៦
ការសូមនឹងការឲ្យទណ្ឌសម្មតិ២០៧
ការឲ្យសិក្កាសម្មតិ២០៩
ការឲ្យទណ្ឌសិក្កាសម្មតិ និងរឿងភិក្ខុទំពាអៀង២១០
រឿងភិក្ខុ ១ រូបនឹងរឿងស្រីម្នាក់២១៣
ការទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុកាត់ក្រចកត្រឹមនឹងសាច់២១៤
ការទ្រង់អនុញ្ញាតគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់កោរ មានកាំបិតកោរជាដើម២១៥
ការឲ្យកាត់សក់ដោយកន្រ្តៃ និងការទ្រង់អនុញ្ញាតសណ្ឌាស២១៧
គ្រឿងលោហៈ គ្រឿងសម្រិទ្ធិ និងការទ្រង់អនុញ្ញាតបំពង់ថ្នាំភ្នែកជាដើម២១៩
ការទ្រង់អនុញ្ញាតកាយពន្ធ (វត្ថពន្ធចង្កេះ)២២១
ការទ្រង់អនុញ្ញាតក្រវិលឡេវ អន្ទាក់ឡេវ២២២
ភិក្ខុស្លៀកស្បង់ដូចសម្លៀកគ្រហស្ថ ដណ្តប់ដូចគ្រហស្ថ២២៤
អានិសង្ស ៤ប្រការ ក្នុងការទំពាឈើស្ទន់ និងរឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ២២៦
ការឡើងដើមឈើ២២៩
រឿងភិក្ខុ ២ រូបជាបងប្អូននឹងគ្នា នាំគ្នាទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ២៣០
ការរៀនគម្ពីរលោកាយតៈ២៣១
រឿងព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កណ្តាស់២៣៣
ការទ្រង់អនុញ្ញាតខ្ទឹមនឹងការបន្ទោបង់បស្សាវៈ២៣៥
ការទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុធ្វើទីដីឲ្យខ្ពស់ឡើងជាដើម២៣៦
រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុនឹងអនាចារមានប្រការផ្សេង ៗ២៤១
ឧទ្ទានគាថា នៃខុទ្ទកវត្ថុក្ខន្ធកៈ២៤៥
សេនាសនក្ខន្ធកៈ
រឿងរាជគហសេដ្ឋី២៥៩
ការទ្រង់អនុញ្ញាតសេនាសនៈ ៥ យ៉ាងនឹងរឿងរាជគហសេដ្ឋី២៦១
គាថាសម្រាប់អនុមោទនាសេនាសនៈ២៦៣
ការទ្រង់អនុញ្ញាតសន្ទះទ្វារជាដើម២៦៥
ការទ្រង់អនុញ្ញាតបង្អួច ៣ យ៉ាងជាដើម២៦៧
ការទ្រង់អនុញ្ញាតតាំង ដែលគេបង្ខាំជើងជាប់នឹងមេតាំងជាដើម២៦៩
ការទ្រង់អនុញ្ញាតតាំងចាក់ផ្តៅជាដើម២៧១
ការទ្រង់អនុញ្ញាតទ្រនាប់ត្រៃជាដើម២៧៣
ការទ្រង់អនុញ្ញាតពូកទាំងឡាយ មានពូកញាត់រោមកែះជាដើម២៧៥
ការទ្រង់អនុញ្ញាតជ័រឈើនឹងបាយម៉ានជាដើម២៧៧
ការទ្រង់អនុញ្ញាតគំនូរភ្ញីផ្កាជាដើម២៧៩
ការទ្រង់អនុញ្ញាតពីដានជាដើម២៨១
ការទ្រង់អនុញ្ញាតជណ្តើរឥដ្ឋជាដើម២៨៣
ការទ្រង់អនុញ្ញាតសន្ទះទ្វារជាដើម២៨៥
ការទ្រង់អនុញ្ញាតថ្នាំពណ៌សជាដើម២៨៧
រឿងអនាថបិណ្ឌិកសេដ្ឋីនឹងរឿងរាជគហសេដ្ឋី២៨៩
សីលវកគាថា២៩៣
អនុបុព្វីកថា២៩៥
ធម្មចក្ខុ២៩៧
ការថ្វាយភត្ត២៩៩
រឿងអនាថបិណ្ឌិកគហបតិនឹងវត្តព្រះជេតពន៣០១
ការធ្វើនវកម្មនឹងរឿងជាងជុលឬដេរ៣០៥
ការឲ្យនវកម្មនឹងពួកអន្តេវាសិករបស់ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣០៧
អាសនៈប្រសើរ ទឹកប្រសើរ នឹងដុំបាយប្រសើរ៣០៩
រឿងសត្វជាសម្លាញ់នឹងគ្នា ៣តួ៣១១
គារវកថា៣១៣
អវន្ទិយបុគ្គលមាន ១០ ពួក៣១៤
វន្ទិយបុគ្គលមាន ៣ ពួក៣១៥
វត្ថុដែលគេធ្វើឧទ្ទិសដល់សង្ឃ៣១៥
អាសនៈខ្ពស់នឹងអាសនៈប្រសើរ៣១៧
ការថ្វាយវត្តព្រះជេតពន៣១៩
គាថានៃវាហារទាន៣២១
ការបណ្តេញភិក្ខុដែលកំពុងឆាន់ មិនទាន់លែងឲ្យក្រោកចេញ៣២៣
រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣២៥
រឿងសត្តរសវគ្គិយភិក្ខុ៣២៥
ការសន្មតិសេនាសនគ្គាហាបកភិក្ខុ៣២៨
ការប្រគល់សេនាសនៈមាន ៣ យ៉ាង នឹងរឿងឧបនន្ទភិក្ខុ៣៣១
ការហួងហែងសេនាសនៈ មាន ២យ៉ាង និងការសំដែងវិន័យ៣៣៣
ការទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុអង្គុយ ជាមួយនឹងភិក្ខុមានវស្សារវាង ៣ ជាដើម៣៣៥
រឿងព្រះអយ្យិការបស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល៣៣៧
របស់មិនត្រូវលះ មាន ៥យ៉ាង៣៤១
របស់ដែលភិក្ខុលះមិនដាច់មាន ៥ យ៉ាង៣៣៩
រឿងអស្សជិភិក្ខុនឹងបុនព្វសុកភិក្ខុ៣៤១
ការចែកសេនាសនៈជារបស់សង្ឃ៣៤៣
របស់ដែលមិនត្រូវចែកមាន ៥ យ៉ាង៣៤៤
រឿងភិក្ខុនៅក្នុងដែនអាឡវី៣៤៦
ការឲ្យនវកម្ម៣៤៧
ការឲ្យនវកម្មចំពោះវិហារទាំងអស់ជាដើម៣៤៩
ការដែលភិក្ខុទទួលនវកម្មហើយដើរចៀសចេញទៅជាដើម៣៥១
ការដែលភិក្ខុទទួលនវកម្មហើយចៀសចេញទៅ ក្នុងវេលាដែលធ្វើរួចជាដើម៣៥៣
ការនាំយកគ្រឿងប្រើប្រាស់ឲ្យជារបស់ខ្ចីជាដើម៣៥៥
ការជាន់សេនាសនៈដោយជើង មិនទាន់លាងជាដើម៣៥៧
ការទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យក្រាលកម្រាល ហើយសឹមដេកជាដើម៣៥៩
ភត្តុទ្ទេសកភិក្ខុនឹងសេនាសនប្បញ្ញាបកភិក្ខុ៣៦១
ការសម្មតិអប្បមត្តកវិស្សជ្ជកភិក្ខុ៣៦៣
ភិក្ខុជាសាដិយគ្គាហាបកៈជាដើម៣៦៥
ឧទ្ទានគាថានៃសានាសនក្ខន្ធកៈ៣៦៦