មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
វិភង្គ តតិយភាគ


សិក្ខាបទវិភង្គ
សិក្ខាបទវិភង្គ  អភិធម្មភាជនីយ
 បញ្ហាបុច្ឆកៈ១៦
បដិសម្ភិទាវិភង្គ
បដិសម្ភិទាវិភង្គ  សុត្តន្តភាជនីយ២០
 អភិធម្មភាជនីយ២៤
 បញ្ហាបុច្ឆកៈ៤៨
ញាណវិភង្គ
ញាណវិភង្គ  មាតិកា៥៦
 ឯកកនិទ្ទេស៧៥
 ទុកនិទ្ទេស៨៣
 តិកនិទ្ទេស៨៩
 ចតុក្កនិទ្ទេស៩៨
 បញ្ចកនិទ្ទេស១១៣
 ឆក្កនិទ្ទេស១១៥
 សត្តកនិទ្ទេស១១៦
 អដ្ឋកនិទ្ទេស១១៧
 នវកនិទ្ទេស១១៧
 ទសកនិទ្ទេស១១៨
ខុទ្ទកវត្ថុវិភង្គ
ខុទ្ទកវត្ថុវិភង្គ  មាតិកា១៤៣
 ឯកកនិទ្ទេស១៥០
 ទុកនិទ្ទេស១៧៥
 តិកនិទ្ទេស១៨៤
 ចតុក្កនិទ្ទេស២១៥
 បញ្ចកនិទ្ទេស២២៣
 ឆក្កនិទ្ទេស២៣១
 សត្តកនិទ្ទេស២៣៩
 អដ្ឋកនិទ្ទេស២៤៥
 នវកនិទ្ទេស២៥៦
 ទសកនិទ្ទេស២៦០
 អដ្ឋារសកនិទ្ទេស២៦៣
 ទ្វាសដ្ឋិទិដ្ឋិគតនិទ្ទេស២៨៦
ធម្មហទយវិភង្គ
ធម្មហទយវិភង្គ  សព្វសង្គាហិកវារៈ២៨៧
 ឧប្បត្តានុប្បត្តិវារៈ២៩១
 បរិយាបន្នាបរិយាបន្នវារៈ៣០១
 វិជ្ជមានាវិជ្ជមានវារៈ៣០៧
 ភុម្មន្តរវារៈ៣២៧
 ឧប្បាទកម្មអាយុប្បមាណវារៈ៣២៨
 អភិញ្ញេយ្យាទិវារៈ៣៣៨
 អារម្មណវារៈ៣៤២
 ទិដ្ឋាទិវារៈ៣៤៥
 កុសលត្តិកាទិវារៈ៣៤៧