មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
កថាវត្ថុ ទុតិយភាគ
មហាបណ្ណាសកៈ


ទុតិយវគ្គ
បរូបហារកថា
អញ្ញាណកថា១៥
កង្ខាកថា២៩
បរវិតារណាកថា៣៩
វចីភេទកថា៥០
ទុក្ខាហារកថា៦៤
ចិត្តដ្ឋិតិកថា៦៤
កុក្កុឡកថា៧២
អនុបុព្វាភិសមយកថា..៧៩
វោហារកថា៩៣
និរោធកថា១០០
តតិយវគ្គ
ពលកថា១០៣
អរិយន្តិកថា១១០
វិមុច្ចតិកថា១១៩
វិមុច្ចមានកថា១២៣
អដ្ឋមកកថា១២៧
អដ្ឋមកឥន្រ្ទិយកថា១៣៣
ទិព្វចក្ខុកថា១៤០
ទិព្វសោតកថា១៤៣
យថាកម្មូបគតញ្ញាណកថា១៤៦
សំវរកថា១៤៩
អសញ្ញកថា១៥៣
នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកថា១៥៧
ចតុត្ថវគ្គ
គិហិអរហាតិកថា១៦៤
ឧបបត្តិកថា១៦៧
អនាសវកថា១៧១
សមន្នាគតកថា១៧៦
ឧបេក្ខាសមន្នាគតកថា១៨៥
ពោធិយា ពុទ្ធោតិកថា១៨៧
លក្ខណកថា១៩១
និយាមោក្កន្តិកថា១៩៦
អបរាបិ សមន្នាគតកថា២០៤
សព្វសញ្ញោជនប្បហានកថា២១៧
បញ្ចមវគ្គ
វិមុត្តកថា២២០
អសេក្ខញ្ញាណកថា២២៤
វិបរីតកថា២២៦
និយាមកថា២៣០
បដិសម្ភិទាកថា២៣៣
សម្មតិញ្ញាណកថា២៣៥
ចិត្តារម្មណកថា២៣៧
អនាគតញ្ញាណកថា២៤០
បច្ចុប្បន្នញ្ញាណកថា២៤២
ផលញ្ញាណកថា២៤៤
ទុតិយបណ្ណាសកៈ
ឆដ្ឋវគ្គ
និយាមកថា២៤៦
បដិច្ចសមុប្បាទកថា២៤៩
សច្ចកថា២៥៣
អារុប្បកថា២៥៧
និរោធសមាបត្តិកថា២៥៩
អាកាសកថា២៦១
អាកាសសនិទស្សនោតិកថា២៦៤
បឋរីធាតុសនិទស្សនាត្យាទិកថា២៦៥
ចក្ខុន្រ្ទិយំ សនិទស្សនន្តិអាទិកថា២៦៧
កាយកម្មំ សនិទស្សនន្តិកថា២៦៨
សត្តមវគ្គ
សង្គហិតកថា២៧១
សម្បយុត្តកថា២៧៤
ចេតសិកកថា២៧៦
ទានកថា២៧៨
បរិភោគមយបុញ្ញកថា២៨៣
ឥតោទិន្នកថា២៩០
បឋវីកម្មវិបាកោតិកថា២៩៥
ជរាមរណវិបាកោតិកថា៣០០
អរិយធម្មវិបាកកថា៣០៣
វិបាកវិបាកធម្មធម្មោតិកថា៣០៦
អដ្ឋមវគ្គ
ឆគតិកថា៣០៩
អន្តរាភវកថា៣១០
កាមគុណកថា៣១៨
កាមកថា៣២២
រូបធាតុកថា៣២៤
អរូបធាតុកថា៣២៦
រូបធាតុអាយតនកថា៣២៨
អរូបរូបកថា៣៣៤
រូបកម្មន្តិកថា៣៣៧
ជីវិតិន្រ្ទិយកថា៣៥៩
កម្មហេតុកថា៣៦៤
នវមវគ្គ
អានិសំសកថា៣៦៧
អមតារម្មណកថា៣៦៩
រូបសារម្មណន្តិកថា៣៧៤
អនុសយអនារម្មណាតិកថា៣៧៦
ញាណអនារម្មណន្តិកថា៣៨០
អតីតារម្មណកថា៣៨២
អនាគតារម្មណកថា៣៨៣
វិតក្កានុបតិតកថា៣៨៦
វិតក្កវិប្ផារសទ្ទកថា៣៨៧
នយថាចិត្តស្ស វាចាតិកថា៣៨៩
នយថាចិត្តស្ស កាយកម្មន្តិកថា៣៩១
អតីតានាគតប្បច្ចុប្បន្នកថា៣៩៤
និរោធកថា៣៩៨
ទសមវគ្គ
រូបមគ្គោតិកថា៣៩៩
បញ្ចវិញ្ញាណសមង្គិមគ្គភាវនាកថា៤០៣
បញ្ចវិញ្ញាណា កុសលាបីតិកថា៤០៦
បញ្ចវិញ្ញាណា សាភោគាតិកថា៤១០
ទ្វិសីលសមន្នាគតោតិកថា៤១៣
សីលអចេតសិកន្តិកថា៤១៧
សីលនចិត្តានុបរិវត្តីតិកថា៤២១
សមាទានហេតុកកថា៤២៣
វិញ្ញត្តិសីលន្តិកថា៤២៦
អវិញ្ញត្តិទុស្សីល្យន្តិកថា៤៤៧