មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ភិទាមគ្គ
ទុតិយភាគ
មហាវគ្គ  ទិដ្ឋិកថា
 អានាបានកថា៨៣
 ឥន្រ្ទិយកថា១៩០
 វិមោក្ខកថា២៨០
 គតិកថា៣៧៩
 កម្មកថា៣៩៣
 វិបល្លាសកថា៣៩៨
 មគ្គកថា៤០២