មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
បដ្ឋាន បញ្ចមភាគ


ទស្សនេន បហាតព្វហេតុកត្តិកៈ
បដិច្ចវារៈ
 អនុលោម
 បច្ចនីយៈ១៣
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២៤
 បច្ចនីយានុលោម២៤
បច្ចយវារៈ២៥
 អនុលោម២៥
 បច្ចនីយៈ៤៦
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៥៣
 បច្ចនីយានុលោម៥៤
និស្សយវារៈ៥៤
សំសដ្ឋវារៈ៥៥
 អនុលោម៥៥
 បច្ចនីយៈ៦០
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៦១
 បច្ចនីយានុលោម៦២
សម្បយុត្តវារៈ៦២
បញ្ហាវារៈ៦២
 អនុលោម៦២
 បច្ចនីយៈ១០៩
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១១៦
 បច្ចនីយានុលោម១១៧
អាចយគាមិត្តិកៈ
បដិច្ចវារៈ១១៩
 អនុលោម១១៩
 បច្ចនីយៈ១២៣
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១២៩
 បច្ចនីយានុលោម១៣០
សហជាតវារៈ១៣០
បច្ចយវារៈ១៣០
 អនុលោម១៣០
 បច្ចនីយៈ១៣៧
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១៤៦
 បច្ចនីយានុលោម១៤៦
និស្សយវារៈ១៤៦
សំសដ្ឋវារៈ១៤៧
 អនុលោម១៤៧
 បច្ចនីយៈ១៤៨
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១៥០
 បច្ចនីយានុលោម១៥០
សម្បយុត្តវារៈ១៥០
បញ្ហាវារៈ១៥០
 អនុលោម១៥១
 បច្ចនីយៈ១៧៩
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១៨២
 បច្ចនីយានុលោម១៨៣
សេក្ខត្តិកៈ
បដិច្ចវារៈ១៨៤
 អនុលោម១៨៤
 បច្ចនីយៈ១៨៨
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១៩៥
 បច្ចនីយានុលោម១៩៥
សហជាតវារៈ១៩៥
បច្ចយវារៈ១៩៦
 អនុលោម១៩៦
 បច្ចនីយៈ២០១
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២០៦
 បច្ចនីយានុលោម២០៧
និស្សយវារៈ២០៧
សំសដ្ឋវារៈ២០៧
 អនុលោម២០៧
 បច្ចនីយៈ២០៨
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២១០
 បច្ចនីយានុលោម២១០
សម្បយុត្តវារៈ២១០
បញ្ហាវារៈ២១១
 អនុលោម២១១
 បច្ចនីយៈ២៣៧
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២៤០
 បច្ចនីយានុលោម២៤០
បរិត្តត្តិកៈ
បដិច្ចវារៈ២៤២
 អនុលោម២៤២
 បច្ចនីយៈ២៤៨
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២៦២
 បច្ចនីយានុលោម២៦២
សហជាតវារៈ២៦៣
បច្ចយវារៈ២៦៣
 អនុលោម២៦៣
 បច្ចនីយៈ២៦៧
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២៧២
 បច្ចនីយានុលោម២៧៣
និស្សយវារៈ២៧៣
សំសដ្ឋវារៈ២៧៣
 អនុលោម២៧៣
 បច្ចនីយៈ២៧៤
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២៧៨
 បច្ចនីយានុលោម២៧៩
សម្បយុត្តវារៈ២៧៩
បញ្ហាវារៈ២៧៩
 អនុលោម២៧៩
 បច្ចនីយៈ៣១៤
 អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៣១៧
 បច្ចនីយានុលោម៣១៨