មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក
នវមភាគ
បកិណ្ណកនិបាត  សាលិកេទារជាតក ទី ១
 ចន្ទកិន្នរជាតក ទី ២
 មហាឧក្កុសជាតក ទី ៣
 ឧទ្ទាលជាតក ទី ៤១៣
 ភិសជាតក ទី ៥១៧
 សុរុចិជាតក ទី ៦២៣
 បញ្ចុបោសថិកជាតក ទី ៧២៧
 មហាមោរជាតក ទី ៨៣១
 តច្ឆសូករជាតក ទី ៩៣៦
 មហាវាណិជជាតក ទី ១០៤០
 សាធិនរាជជាតក ទី ១១៤៤
 ទសព្រាហ្មណជាតក ទី ១២៤៨
 ភិក្ខាបរម្បរជាតក ទី ១៣៥៧
វីសតិនិបាត  មាតង្គជាតក ទី ១៦២
 ចិត្តសម្ភូតជាតក ទី ២៦៨
 សិវិរាជជាតក ទី៣៧៤
 សិរីមន្ទជាតក ទី ៤៨០
 រោហនមិគជាតក ទី ៥៨៨
 ហំសជាតក ទី ៦៩៣
 សត្តិគុម្ពជាតក ទី ៧៩៨
 ភល្លាតិយជាតក ទី ៨១០២
 សោមនស្សជាតក ទី ៩១០៨
 ចម្បេយ្យជាតក ទី ១០១១៥
 មហាបលោភនជាតកទី ១១១២៥
 បញ្ចបណ្ឌិតជាតក ទី ១២១៣០
 ហត្ថិបាលជាតក ទី ១៣១៣៥
 អយោឃរជាតក ទី ១៤១៤២
តឹសនិបាត  កឹឆន្ទជាតក ទី ១១៤៩
 កុម្ភជាតក ទី២១៥៤
 ជយទ្ទិសជាតក ទី ៣១៦២
 ឆទ្ទន្តជាតក ទី ៤១៧១
 សម្ភវជាតក ទី ៥១៨០
 មហាកបិជាតក ទី ៦១៨៧
 ទករក្ខសជាតក ទី ៧១៩៤
 បណ្ឌរកជាតក ទី ៨២០០
 សម្ពុលាជាតក ទី ៩២០៨
 ភណ្ឌុតិណ្ឌុកជាតក ទី ១០២១៥
ចត្តាលីសនិបាត  តេសកុណជាតក ទី ១២២៣
 សរភង្គជាតក ទី ២២៣១
 អលម្ពុសាជាតក ទី ៣២៤៣
 សង្ខបាលជាតក ទី ៤២៥១
 ចុល្លសុតសោមជាតកទី ៥២៦៣