មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
ធម្មសង្គណិ បឋមភាគ


មាតិកា
 អភិធម្មមាតិកា
 សុត្តន្តមាតិកា១៣
ចិត្តុប្បាទក័ណ្ឌ
កុសលជាកាមាវចរ  បទភាជនីយ១៦
 កោដ្ឋាសវារៈ៣៨
 សុញ្ញតវារៈ៦១
 មហាកុសលចិត្តដ៏សេស៦៧
 កសិណជ្ឈាន៨០
 អភិភាយតនៈ១០៩
 វិមោក្ខ១៣៥
 ព្រហ្មវិហារជ្ឈាន១៣៦
 អសុភជ្ឈាន១៤០
 អរូបជ្ឈាន១៤១
 ពួកកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ផ្សេងដោយហីនៈជាដើម១៤៣
លោកុត្តរកុសល  បទភាជនីយ១៥១
 កោដ្ឋាសវារៈ១៧៦
 បដិបទា១៧៨
 ពួកមគ្គដ៏សេស១៩៣
អកុសលធម៌ បទភាជនីយ១៩៦
 កោដ្ឋាសវារៈ២០៩
 ពួកអកុសលចិត្តដ៏សេស២១០
អព្យាកតធម៌   ពួកកាមាវចរវិបាក២៣២
 ពួករូបាវចរវិបាក២៦០
 ពួកអរូបាវចរវិបាក២៦១
 ពួកលោកុត្តរវិបាក២៦៥
 ពួកអកុសលវិបាក៣១៨
 ពួកកាមាវចរកិរិយា៣២៥
 ពួករូបាវចរកិរិយា៣៣៣
 ពួកអរូបាវចរកិរិយា៣៣៤