មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
បដ្ឋាន បឋមភាគ
អនុលោមត្តិកប្បដ្ឋាន ខាងដើម
មាតិកានិក្ខេបវារៈ
បច្ចយវិភង្គវារៈ
អនុលោមត្តិកប្បដ្ឋាន
កុសលត្តិកៈ
បដិច្ចវារៈ១៩
 ឧទ្ទេស១៩
  អនុលោម១៩
  បច្ចនីយៈ៣០
  អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៣១
  បច្ចនីយានុលោម៣៤
 និទ្ទេស៣៦
  អនុលោម៣៦
  បច្ចនីយៈ៥៨
  បច្ចនីយៈ៥៨
  អនុលោមប្បច្ចនីយៈ៨១
  បច្ចនីយានុលោម១០០
សហជាតវារៈ១១៨
  អនុលោម១១៨
  បច្ចនីយៈ១២២
  អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១២៣
  បច្ចនីយានុលោម១២៤
បច្ចយវារៈ១២៥
  អនុលោម១២៥
  បច្ចនីយៈ១៤៨
  អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១៦២
  បច្ចនីយានុលោម១៧៤
និស្សយវារៈ១៨៨
  អនុលោម១៨៨
  បច្ចនីយៈ១៩២
  អនុលោមប្បច្ចនីយៈ១៩៤
  បច្ចនីយានុលោម១៩៥
បច្ចយវារៈ១៩៦
  អនុលោម១៩៦
  បច្ចនីយៈ២០១
  អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២០៩
  បច្ចនីយានុលោម២១៧
សម្បយុត្តវារៈ២២៥
  អនុលោម២២៥
  បច្ចនីយៈ២២៧
  អនុលោមប្បច្ចនីយៈ២២៨
  បច្ចនីយានុលោម២២៨
បញ្ហាវារៈ២២៩
  វិភង្គ២២៩