មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន
បញ្ចមភាគ


សុមេធាវគ្គ ទី ១
សុមេធាវគ្គ  សុមេធាថេរិយាបទាន ទី ១
 មេខលទាយិកាថេរិយាបទាន ទី២
 មណ្ឌបទាយិកាថេរិយាបទាន ទី៣
 សង្កមនទាថេរិយាបទាន ទី៤
 នឡមាលិកាថេរិយាបទាន ទី៥
 ឯកបិណ្ឌបាតទាយិកាថេរិយាបទាន ទី៦១០
 កដច្ឆុភិក្ខទាយិកាថេរិយាបទាន ទី៧១២
 សត្តឧប្បលមាលិកាថេរិយាបទាន ទី៨១៤
 បញ្ចទីបិកាថេរិយាបទាន ទី៩១៧
 ឧទកទាយិកាថេរិយាបទាន ទី១០២១
ឯកុបោសថវគ្គ ទី ២
ឯកុបោសថវគ្គ  ឯកុបោសថិកាថេរិយាបទាន ទី ១២៥
 មោទកទាយិកាថេរិយាបទាន ទី ២៣០
 ឯកាសនទាយិកាថេរិយាបទាន ទី ៤៣១
 បញ្ចទីបទាយិកាថេរិយាបទាន ទី ៥៣៦
 នឡមាលិកាថេរិយាបទាន ទី ៦៤០
 មហាបជាបតិគោតមីថេរិយាបទាន ទី ៧៤២
 ខេមាថេរិយាបទាន ទី ៨៧៧
 ឧប្បលវណ្ណាថេរិយាបទាន ទី ៩៩៤
 បដាចារាថេរិយាបទាន ទី ១០១១០
កុណ្ឌលកេសវគ្គ ទី ៣
កុណ្ឌលកេសវគ្គ  កុណ្ឌលកេសីថេរិយាបទាន ទី១១១៨
 កិសាគោតមីថេរិយាបទាន ទី ២១២៧
 ធម្មទិន្នាថេរិយាបទាន ទី ៣១៣៤
 សកុលាថេរិយាបទាន ទី ៤១៤១
 នន្ទាថេរិយាបទាន ទី ៥១៤៧
 សោណោថេរិយាបទានទី ៦១៥៧
 ភទ្ទកាបិលានីថេរិយាបទាន ទី ៧១៦១
 យសោធរាថេរិយាបទាន ទី ៨១៧៣
 ទសសហស្សថេរីនមបទាន ទី៩១៨៨
 អដ្ឋារសថេរីសហស្សានមបទាន ទី ១០១៩១
ខត្តិយកញ្ញាវគ្គ ទី៤
ខត្តិយកញ្ញាវគ្គ អដ្ឋារសសហស្សខត្តិយកញ្ញាថេរីនមបទាន ទី១២០៣
 ចតុរាសីតិសហស្សព្រាហ្មណកញ្ញាថេរីនមបទាន ទី២២០៥
 ឧប្បលទាយិកាថេរិយាបទាន ទី៣២១៣
 សិង្គាលមាតាថេរិយាបទាន ទី៤២១៧
 សុក្កាថេរិយាបទាន ទី៥២២៣
 អភិរូបនន្ទាថេរិយាបទាន ទី៦២២៩
 អឌ្ឍកាសីថេរិយាបទាន ទី៧២៣៣
 បុណ្ណិកាថេរិយាបទាន ទី៨២៣៧
 អម្ពបាលីថេរិយាបទាន ទី៩២៤១
 សេលាថេរិយាបទាន ទី១០២៤៤