មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
លក្ខណសូត្រ ទី ៧
លក្ខណសូត្រ ៖ ពោលអំពីមហាបុរិសលក្ខណ ៣២ ប្រការ
 ពោលអំពីការកសាងបុព្វកម្មនៃព្រះតថាគត
 គាថាសម្តែងអំពីការកសាងបុព្វកម្មនៃព្រះតថាគត២១
 ពោលអំពីការកសាងបុព្វកម្មនៃព្រះតថាគត២៥
 គាថាសម្តែងអំពីការកសាងបុព្វកម្មនៃព្រះតថាគត២៧
 ពោលអំពីការកសាងបុព្វកម្មនៃព្រះតថាគត៣៧
 គាថាសម្តែងអំពីការកសាងបុព្វកម្មនៃព្រះតថាគត៤១
 ពោលអំពីការកសាងបុព្វកម្មនៃព្រះតថាគត៤៣
 គាថាសម្តែងអំពីការកសាងបុព្វកម្មនៃព្រះតថាគត៥៧
 ពោលអំពីការកសាងបុព្វកម្មនៃព្រះតថាគត៥៩
 គាថាសម្តែងអំពីការកសាងបុព្វកម្មនៃព្រះតថាគត៦៥
សិង្គាលកសូត្រ ទី៨
សិង្គាលកសូត្រ៖  កម្មក្កិលេស ៤ យ៉ាង៦៩
 ពោលអំពីអបាយមុខ ៦ យ៉ាង៧១
 បុគ្គលមិនមែនជាមិត្តមាន ៤ ពួក៧៩
 មិត្ត ៤ ពួកដែលមានសន្តានល្អ៨១
 និគមគាថា៨៣
 ទិសទាំង ៦ និយាយអំពីទិសខាងត្បូង៨៥
 ទិសទាំង ៦ និយាយអំពីទិសខាងជើង៨៧
 ទិសទាំង ៦ និយាយអំពីទិសខាងលើ៨៩
 និយាយអំពីទិសខាងក្រោមនិងទិសខាងលើ៩១
 សេចក្តីសរសើរនៃសិង្គាលកមាណព និងការដល់នូវសរណគមន៍៩៣
អាដានាដិយសូត្រ ទី៩
អាដានាដិយសូត្រ៖  រឿងមហារាជទាំង ៤៩៥
 គាថានមស្សការចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ៧ ព្រះអង្គ៩៧
 ដំណើររះឡើងនៃព្រះអាទិត្យមានរស្មីដ៏ក្លៀវក្លា៩៩
 វិរុឡ្ហមហារាជគង់ក្នុងទិសខាងត្បូង១០១
 ដំណើររះឡើងនៃព្រះអាទិត្យមានរស្មីដ៏ក្លៀវក្លា១០៣
 និយាយអំពីឧត្តរកុរុទ្វីបជាដើម១០៥
 និយាយអំពីយានដំរីជាដើម១០៧
 ការរក្សាជាប់ទាក់ទងដោយអាដានាដានគរ១០៩
 ពួកអមនុស្ស មានយក្ខ ជាដើម១១៥
 ពោលអំពីរឿងរ៉ាវនៃស្តេចធំ ទាំង ៤ ជាដើម១១៧
សង្គីតិសូត្រ ទី ១០
សង្គីតិសូត្រ៖  ព្រះមានព្រះភាគស្តេចចូលទៅកាន់សណ្ឋាគារស្ថាន១២៥
 ការធ្វើមរណកាលនៃនិគ្គណ្ឋនាដបុត្រ១២៧
 ពោលអំពីព្រហ្មចរិយធម៌ដែលតាំងនៅស្ថិតស្ថេរ១២៩
 ពួកធម៌ពីរ ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុងការសង្គាយនា១៣១
 ពួកធម៌បី ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុងការសង្គាយនា១៣៥
 ពួកធម៌បួន ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុងការសង្គាយនា១៤៧
 ពួកធម៌ប្រាំ ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុងការសង្គាយនា១៧៣
 ពួកធម៌ប្រាំមួយ ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុងការសង្គាយនា១៩៣
 ពួកធម៌ប្រាំពីរ ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុងការសង្គាយនា២០៩
 ពួកធម៌ប្រាំបី ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុងការសង្គាយនា២១៥
 ពួកធម៌ប្រាំបួន ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុងការសង្គាយនា២៣៣
 ពួកធម៌ដប់ ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុងការសង្គាយនា២៤៣
 ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រទានសាធុការ២៥៣
ទុត្តរសូត្រ ទី ១១
ទសុត្តរសូត្រ៖  ប្រភេទនៃធម៌មួយ ៗ២៥៥
 ប្រភេទនៃធម៌ពីរ ៗ២៥៧
 ប្រភេទនៃធម៌បី ៗ២៥៩
 ប្រភេទនៃធម៌បួន ៗ២៦៣
 ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំ ៗ២៦៧
 ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំមួយ ៗ២៧៩
 ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំពីរ ៗ២៩៥
 ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំបី ៗ៣០៥
 ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំបួន ៗ៣២៩
 ប្រភេទនៃធម៌ដប់ ៗ៣៤១
  ឧទ្ទានគាថា៣៥៧