មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
បដ្ឋាន ចុទ្ទសមភាគ

អនុលោមត្តិកប្បដ្ឋាន
បរិត្តត្តិកហេតុទុកៈ
បរិត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ
ហីនត្តិកហេតុទុកៈ១១
មច្ឆត្តត្តិកហេតុទុកៈ១៤
មគ្គារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ២១
ឧប្បន្នត្តិកហេតុទុកៈ៣១
អតីតត្តិកហេតុទុកៈ៣៤
អតីតារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ៣៦
អជ្ឈត្តត្តិកហេតុទុកៈ៤០
អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ៤៣
សនិទស្សនត្តិកហេតុទុកៈ៤៦
កុសលត្តិកសហេតុទុកៈ៥៣
កុសលត្តិកហេតុសម្បយុត្តទុកៈ៥៨
កុសលត្តត្តិកហេតុហេតុកទុកៈ៦៣
កុសលត្តិកហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ៦៧
កុសលត្តិកនហេតុសហេតុកទុកៈ៧០
កុសលត្តិកសប្បច្ចយទុកៈ៧៣
កុសលត្តិកសង្ខតទុកៈ៧៦
កុសលត្តិកសនិទស្សនទុកៈ៧៦
កុសលត្តិកសប្បដិឃទុកៈ៧៩
កុសលត្តិករូបីទុកៈ៨១
កុសលត្តិកលោកិយទុកៈ៨៣
កុសលត្តិកកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈ៨៧
កុសលត្តិកអាសវទុកៈ៩០
កុសលត្តិកសាសទុកៈ៩៣
កុសលត្តិកអាសវសម្បយុត្តទុកៈ៩៦
កុសលត្តិកអាសវសាសវទុកៈ៩៨
កុសលត្តិកអាសវអាសវសម្បយុត្តទុកៈ១០១
កុសលត្តិកអាសវវិប្បយុត្តសាសវទុកៈ១០២
កុសលត្តិកធគោច្ឆកទុកៈ១០៦
កុសលត្តិកសារម្មណទុកៈ១០៦
កុសលត្តិកចិត្តទុកៈ១០៨
កុសលត្តិកចេតសិកទុកៈ១១០
កុសលត្តិកចិត្តសម្បយុត្តាទិអដ្ឋទុកៈ១១២
កុសលត្តិកអជ្ឈត្តិកទុកៈ១១២
កុសលត្តិកឧបាទាទុកៈ១១៤
កុសលត្តិកឧបាទិន្នទុកៈ១១៦
កុសលត្តិកឧបាទានគោច្ឆកទុកៈ១១៨
កុសលត្តិកកិលេសទុកៈ១១៨
កុសលត្តិកសង្កិលេសិកទុកៈ១១៩
កុសលត្តិកសង្កិលិដ្ឋទុកៈ១២២
កុសលត្តិកកិលេសសម្បយុត្តទុកៈ១២៤
កុសលត្តិកកិលេសសង្កិលេសិកទុកៈ១២៤
កុសលត្តិកកិលេសសង្កិលិដ្ឋទុកៈ១២៦
កុសលត្តិកកិលេសសម្បយុត្តទុកៈ១២៧
កុសលត្តិកកិលេសវិប្បយុត្តសង្កិលេសិកទុកៈ១២៨
កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វទុកៈ១៣១
កុសលត្តិកភាវនាយបហាតព្វទុកៈ១៣៣
កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ១៣៣
កុសលត្តិកភាវនាយបហាតព្វហេតុកទុកៈ១៣៤
កុសលត្តិកសវិតក្កទុកៈ១៣៥
កុសលត្តិកសវិចារទុកៈ១៣៧
កុសលត្តិកសប្បីតិកទុកៈ១៣៧
កុសលត្តិកកប្បីតិសហគតាទិត្តិទុកៈ១៤០
កុសលត្តិកកាមាវចរទុកៈ១៤០
កុសលត្តិករូបាវចរទុកៈ១៤៣
កុសលត្តិកអរូបាវចរទុកៈ១៤៥
កុសលត្តិកបរិយាបន្នទុកៈ១៤៥
កុសលត្តិកនិយ្យនិកទុកៈ១៤៨
កុសលត្តិកនិយតទុកៈ១៤៩
កុសលត្តិកសឧត្តរទុកៈ១៥០
កុសលត្តិករសណទុកៈ១៥២
វេទនាតិកសរណទុកៈ១៥៤
វិបាកត្តកសរណទុកៈ១៥៦
ឧបាទិន្នត្តិករណទុកៈ១៥៨
សង្កលិដ្ឋត្តិកសរណទុកៈ១៦០
វិតក្កត្តិកសរណទុកៈ១៦២
បីតិត្តិកសរណទុកៈ១៦៣
ទស្សនត្តិកសរណទុកៈ១៦៤
ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកសរណទុកៈ១៦៥
អាចយគាមិត្តិកសរណទុកៈ១៦៦
សេក្ខត្តិកសរណទុកៈ១៦៨
បរិត្តត្តិកសរណទុកៈ១៦៩
បរិត្តារម្មណត្តិកសរណទុកៈ១៧១
ហីនត្តិកសរណទុកៈ១៧២
មិច្ឆត្តត្តិកសរណទុកៈ១៧៣
មគ្គារម្មណត្តិកសរណទុកៈ១៧៤
ឧប្បន្នត្តិកសរណទុកៈ១៧៥
អតីតត្តិកសរណទុកៈ១៧៦
អតីតារម្មណត្តិកសរណទុកៈ៧៧
អជ្ឈត្តត្តិកសរណទុកៈ១៧៨
អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកសរណទុកៈ១៧៩
សនិទស្សនត្តិកសរណទុកៈ១៨០
អនុលោមត្តិក