មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
អភិធម្មបិដក
យមកៈ សត្តមភាគ


ឥន្រ្ទិយយមកៈ
បវត្តិវារៈ
បរិញ្ញាវារៈ២២២