មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
ចីវរវគ្គ 
សិក្ខាបទទី ១
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ
សេចក្តីបញ្ញតិ្តជាដម្បូង
សេចក្តីបញ្ញតិ្តជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ
បទភាជនីយ និងវារៈដែលត្រូវអាបត្តិ
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ
សិក្ខាបទទី ២
និទានភិក្ខុច្រើនរូប១០
សេចក្តីបញ្ញតិ្តជាដម្បូង១១
សេចក្តីបញ្ញតិ្តជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៤
បទភាជនីយ១៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៣
សិក្ខាបទទី ៣
និទានភិក្ខុ ១ រូប២៤
សេចក្តីបញ្ញតិ្តជាដម្បូង២៦
សិក្ខាបទវិភង្គ២៧
វារៈដែលត្រូវអាបត្តិ៣១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣២
សិក្ខាបទទី ៤
និទានស្រីបុរាណទុតិយិកា របស់ឧទាយិភិក្ខុ៣៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៣៥
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជនីយ៣៦
វារៈដែលត្រូវអាបត្តិ៣៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៩
សិក្ខាបទទី ៥
និទាននាងឧប្បលវណ្ណាភិក្ខុនី៤០
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង៤៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៤៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤៧
សិក្ខាបទទី ៦
និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត៤៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង៥២
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៥៤
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៥៦
សិក្ខាបទទី ៧
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៥៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៥៩
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៦១
សិក្ខាបទទី ៨
និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត៦២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៦៤
សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ៦៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៦៧
សិក្ខាបទទី ៩
និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត៦៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៧០
សិក្ខាបទវិភង្គ៧១
វារៈដែលត្រូវអាបត្តិ៧៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៧៤
សិក្ខាបទទី ១០
និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត៧៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៧៩
សិក្ខាបទវិភង្គ៨១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៨៥
ឧទ្ទាននៃចីវរវគ្គ៨៦
កោសិយវគ្គ 
សិក្ខាបទទី ១
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៨៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៨៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៩០
សិក្ខាបទទី ២
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៩១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៩២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៩៣
សិក្ខាបទទី ៣
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៩៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៩៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៩៧
សិក្ខាបទទី ៤
និទានភិក្ខុច្រើនរូប៩៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង១០០
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១០២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១០៤
សិក្ខាបទទី ៥
និទានឧបសេនវង្គន្តបុត្តភិក្ខុ១០៥
ប្រយោជន៍ ១០ យ៉ាងនៃការបញ្ញត្តិព្រះវិន័យ១១១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១១២
វារៈដែលត្រូវអាបត្តិ១១៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១១៤
សិក្ខាបទទី ៦
និទានភិក្ខុ ១ រូប១១៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ១១៦
សិក្ខាបទវិភង្គ១១៧
បទភាជនីយ១១៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១១៩
សិក្ខាបទទី ៧
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ១២០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១២២
បទភាជនីយ១២៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១២៥
សិក្ខាបទទី ៨
និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត១២៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ១២៨
សិក្ខាបទវិភង្គ១២៩
បទភាជនីយ១៣១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៣២
សិក្ខាបទទី ៩
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ១៣៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៣៤
បទភាជនីយ១៣៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៣៨
សិក្ខាបទទី ១០
និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត១៣៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៤១
បទភាជនីយ១៤២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៤៣
ឧទ្ទាននៃកោសិយវគ្គ១៤៤
បត្តវគ្គ 
សិក្ខាបទទី ១
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ១៤៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង១៤៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៤៧
បទភាជនីយ១៤៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៥១
សិក្ខាបទទី ២
និទានភិក្ខុច្រើនរូប១៥៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិ១៥៧
សិក្ខាបទវិភង្គ១៥៨
ការសន្មតិភិក្ខុឱ្យជាអ្នកប្រគល់បាត្រ១៥៩
បទភាជនីយ១៦១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៦៦
សិក្ខាបទទី ៣
និទានបិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ១៦៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិ១៧៥
សិក្ខាបទវិភង្គ១៧៦
វារៈដែលត្រូវអាបត្តិ១៧៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៧៨
សិក្ខាបទទី ៤
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ១៧៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ១៨០
សិក្ខាបទវិភង្គ១៨១
បទភាជនីយ១៨២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៨៣
សិក្ខាបទទី ៥
និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត១៨៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៨៧
បទភាជនីយ១៨៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៨៩
សិក្ខាបទទី ៦
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ១៩០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ១៩១
សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ១៩២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៩៣
សិក្ខាបទទី ៧
និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត១៩៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ១៩៨
សិក្ខាបទវិភង្គ១៩៩
បទភាជនីយ២០១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២០២
សិក្ខាបទទី ៨
និទានមហា អមាត្យម្នាក់២០៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិ២០៥
សិក្ខាបទវិភង្គ២០៦
បទភាជនីយ២០៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២០៨
សិក្ខាបទទី ៩
និទានភិក្ខុច្រើនរូប២០៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២១០
បទភាជនីយ២១៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២១៤
សិក្ខាបទទី ១០
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ២១៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២១៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២១៩
ឧទ្ទាននៃបត្តវគ្គ២២០
មុសាវាទវគ្គ  
សិក្ខាបទទី ១
និទានហត្ថកភិក្ខុសក្យបុត្ត២២១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ២២៣
សិក្ខាបទវិភង្គ២២៤
បទភាជនីយ២២៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៣៥
សិក្ខាបទទី ២
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ២៣៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៤០
បទភាជនីយ២៤១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៧១
សិក្ខាបទទី ៣
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ២៧២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៧៤
បទភាជនីយ២៧៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៨៤
សិក្ខាបទទី ៤
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ២៨៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៨៦
បទភាជនីយ២៨៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៨៨
សិក្ខាបទទី ៥
និទាននវកភិក្ខុច្រើនរូប២៨៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៩២
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៩៣
សិក្ខាបទទី ៦
និទានព្រះអនុរុទ្ធត្ថេរ២៩៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣០០
បទភាជនីយ៣០១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣០២
សិក្ខាបទទី ៧
និទានឧទាយិភិក្ខុ៣០៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង៣០៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់៣០៦
សិក្ខាបទវិភង្គ៣០៨
បទភាជនីយ៣០៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣១០
សិក្ខាបទទី ៨
និទានភិក្ខុច្រើនរូប៣១១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣១៧
បទភាជនីយ៣១៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៣៥
សិក្ខាបទទី ៩
និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត៣៣៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៣៨
បទភាជនីយ៣៣៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤១
សិក្ខាបទទី ១០
និទានអាឡវិកភិក្ខុទាំងឡាយ៣៤២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៤៣
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤៥
ឧទ្ទាននៃមុសាវាទវគ្គ៣៤៦
ភូតគាមវគ្គ 
សិក្ខាបទទី ១
និទានអាឡវិកភិក្ខុទាំងឡាយ៣៤៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៤៩
បទភាជនីយ៣៥១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៥២
សិក្ខាបទទី ២
និទានឆន្នភិក្ខុ៣៥៣
សេសេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង៣៥៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៥៨
បទភាជនីយ៣៥៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៦១
សិក្ខាបទទី ៣
និទានទព្វមល្លបុត្តភិក្ខុ៣៦២
សេសេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង៣៦៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់៣៦៤
សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ៣៦៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៦៧
សិក្ខាបទទី ៤
និទានភិក្ខុច្រើនរូប៣៦៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៣៦៩
សិក្ខាបទវិភង្គ៣៧០
បទភាជនីយ៣៧២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៧៤
សិក្ខាបទទី ៥
និទានសត្តរសវគ្គិយភិក្ខុ៣៧៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៧៧
បទភាជនីយ៣៧៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៨០