មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ
សគាថវគ្គ
បឋមភាគ
ទេវតាសំយុត្ត 


នឡវគ្គ ទី ១
ឱឃតរណសូត្រ ទី ១
និមោក្ខសូត្រ ទី ២
ឧបនេយ្យសូត្រ ទី ៣
អច្ចេន្តិសូត្រ ទី ៤
គតិច្ឆិន្ទិសូត្រ ទី ៥
ជាគរសូត្រ ទី ៦
អប្បដិវិទិតសូត្រ ទី ៧
សុសម្មុដ្ឋសូត្រ ទី ៨
មានកាមសូត្រ ទី ៩
អរញ្ញសូត្រ ទី ១០១០
នឡវគ្គ ទី ២
នន្ទនសូត្រ ទី ១១២
នន្ទិសូត្រ ទី ២១៣
នត្ថិបុត្តសមសូត្រ ទី ៣១៤
ខត្តិយសូត្រ ទី ៤១៥
សកមានសូត្រ ទី ៥១៦
និទ្ទាតន្ទិសូត្រ ទី ៦១៦
ទុក្ករសូត្រ ទី ៧១៧
ហិរិសូត្រ ទី ៨១៨
កុដិកាសូត្រ ទី ៩១៨
សមិទ្ធិសូត្រ ទី ១០២០
សតិវគ្គ ទី ៣
សតិសូត្រ ទី ១៣២
ផុសតិសូត្រ ទី ២៣២
ជដាសូត្រ ទី ៣៣៣
មនោនិវារណសូត្រ ទី ៤៣៤
អរហន្តសូត្រ ទី ៥៣៥
បជ្ជោតសូត្រ ទី ៦៣៧
សរសូត្រ ទី ៧៣៨
មហទ្ធនសូត្រ ទី ៨៣៩
ចតុចក្កសូត្រ ទី ៩៤០
ឯណិជង្ឈសូត្រ ទី ១០៤១
សតុល្លប្បកាយិកវគ្គ ទី ៤
សព្ភិសូត្រ ទី ១៤៣
មច្ឆរិសូត្រ ទី ២៤៧
សាធុសូត្រ ទី ៣៥១
នសន្តិសូត្រ ទី ៤៥៧
ឧជ្ឈានសញ្ញិសូត្រ ទី ៥៦០
សទ្ធាសូត្រ ទី ៦៦៣
សមយសូត្រ ទី ៧៦៥
សកលិកសូត្រ ទី ៨៦៨
បឋមបជ្ជុនធីតុសូត្រ ទី ៩៧៤
ទុតិយបជ្ជុនធីតុសូត្រ ទី ១០៧៦
អាទិត្តវគ្គ ទី ៥
អាទិត្តសូត្រ ទី ១៧៨
កិន្ទទសូត្រ ទី ២៨០
អន្នសូត្រ ទី ៣៨១
ឯកមូលសូត្រ ទី ៤៨២
អច្ចរាសូត្រ ទី ៦៨៣
វនរោបសូត្រ ទី ៧៨៤
ជេតវនសូត្រ ទី ៨៨៤
មច្ឆរិសូត្រ ទី ៩៨៦
ឃដិករសូត្រ ទី ១០៨៩
ជរាវគ្គ ទី ៦
ជរាសូត្រ ទី ១៩៤
អជរសាសូត្រ ទី ២៩៤
មិត្តសូត្រ ទី ៣៩៥
វត្ថុសូត្រ ទី ៤៩៦
បឋមជនសូត្រ ទី ៥៩៦
ទុតិយជនសូត្រ ទី ៦៩៧
តតិយជនសូត្រ ទី ៧៩៨
ឧប្បថសូត្រ ទី ៨៩៨
ទុតិយសូត្រ ទី ៩៩៩
ភវិសូត្រ ទី ១០១០០
អន្ធវគ្គ ទី ៧
នាមសូត្រ ទី ១១០១
ចិត្តសូត្រ ទី ២១០១
តណ្ហាសូត្រ ទី ៣១០២
សញ្ញោជនសូត្រ ទី ៤១០៣
ពន្ធនសូត្រ ទី ៥១០៣
អព្ភាហតសូត្រ ទី ៦១០៤
ឧឌ្ឌិតសូត្រ ទី ៧១០៤
បហិតសូត្រ ទី ៨១០៥
ឥច្ឆាសូត្រ ទី ៩១០៦
លោកសូត្រ ទី ១០១០៦
ឃត្វាវគ្គ ទី ៨
ឃត្វាសូត្រ ទី ១១០៨
រថសូត្រ ទី ២១០៩
វិត្តសូត្រ ទី ៣១០៩
វុដ្ឋិសូត្រ ទី ៤១១០
ភីតសូត្រ ទី ៥១១១
នជិរតិសូត្រ ទី ៦១១២
ឥស្សរសូត្រ ទី ៧១១៤
កាមសូត្រ ទី ៨១១៥
បាថេយ្យសូត្រ ទី ៩១១៥
បជ្ជោតសូត្រ ទី ១០១១៦
អរណសូត្រ ទី ១១១១៧
ទេវបុត្តសំយុត្ត

កស្សបវគ្គ ទី ១
បឋមកស្សបសូត្រ ទី ១១១៩
ទុតិយកស្សបសូត្រ ទី ២១២០
មាឃសូត្រ ទី ៣១២១
មាគធសូត្រ ទី ៤១២២
ទាមលិសូត្រ ទី ៥១២៣
កាមទសូត្រ ទី ៦១២៥
បញ្ចាលចណ្ឌសូត្រ ទី ៧១២៧
តាយនសូត្រ ទី ៨១២៧
ចន្ទិមសូត្រ ទី ៩១៣១
សុរិយសូត្រ ទី ១០១៣៣
អនាថបិណ្ឌិកវគ្គ ទី ២
ចន្ទិមសសូត្រ ទី ១១៣៦
វេណ្ឌុសូត្រ ទី ២១៣៧
ទីឃលដ្ឋិសូត្រ ទី ៣១៣៨
នន្ទនសូត្រ ទី ៤១៣៨
ចន្ទនសូត្រ ទី ៥១៤០
វាសុទត្តសូត្រ ទី ៦១៤១
សុព្រហ្មសូត្រ ទី ៧១៤១
កកុធសូត្រ ទី ៨១៤២
ឧត្តរសូត្រ ទី ៩១៤៤
អនាថបិណ្ឌិកសូត្រ ទី ១០១៤៥
នានាតិត្ថិយវគ្គ ទី ៣
សិវសូត្រ ទី ១១៥០
ខេមសូត្រ ទី ២១៥២
សេរីសូត្រ ទី ៣១៥៤
ឃដិការសូត្រ ទី ៤១៦០
ជន្តុសូត្រ ទី ៥១៦៤
រោហិតស្សសូត្រ ទី ៦១៦៦
នន្ទសូត្រ ទី ៧១៧០
នន្ទិវិសាលសូត្រ ទី ៨១៧១
សុសិមសូត្រ ទី ៩១៧២
នានាតិត្ថិយសូត្រ ទី ១០១៧៩
កោសលសំយុត្ត 

ទហរវគ្គ ទី ១
ទហរសូត្រ ទី ១១៨៥
បុរិសសូត្រ ទី ២១៩១
រាជសូត្រ ទី ៣១៩២
បិយសូត្រ ទី ៤១៩៤
អត្តរក្ខិតសូត្រ ទី ៥១៩៨
អប្បកសូត្រ ទី ៦២០១
អត្ថករណសូត្រ ទី ៧២០៣
មល្លិកាសូត្រ ទី ៨២០៥
មញ្ញសូត្រ ទី ៩២០៧
ពន្ធនសូត្រ ទី ១០២១០
ជដិលវគ្គ ទី ២
ជដិលសូត្រ ទី ១២១៣
បញ្ចរាជសូត្រ ទី ២២១៨
ទោណបាកសូត្រ ទី ៣២២២
បឋមសង្គាមវត្ថុសូត្រ ទី ៤២២៥
ទុតិយសង្គាមវត្ថុសូត្រ ទី ៥២២៨
ធីតុសូត្រ ទី ៦២៣៣
បឋមអប្បមាទសូត្រ ទី ៧២៣៤
ទុតិយអប្បមាទសូត្រ ទី ៨២៣៦
បឋមាបុត្តកសូត្រ ទី ៩២៤២
ទុតិយាបុត្តកសូត្រ ទី ១០២៤៨
បុគ្គលវគ្គ ទី ៣
បុគ្គលសូត្រ ទី ១១៥៣
អយ្យិកាសូត្រ ទី ២១៦២
លោកសូត្រ ទី ៣១៦៥
ឥស្សត្ថសូត្រ ទី ៤១៦៧
បព្វតោបមសូត្រ ទី ៥២៧៣
មារសំយុត្ត 

តបោកម្មវគ្គ ទី ១
តបោកម្មសូត្រ ទី ១២៨០
នាគសូត្រ ទី ២២៨២
សុភសូត្រ ទី ៣២៨៣
បឋមបាសសូត្រ ទី ៤២៨៥
ទុតិយបាសសូត្រ ទី ៥២៨៧
សប្បសូត្រ ទី ៦២៨៩
សុប្បតិសូត្រ ទី ៧២៩២
នន្ទនសូត្រ ទី ៨២៩៣
បឋមអាយុសូត្រ ទី ៩២៩៤
ទុតិយអាយុសូត្រ ទី ១០២៩៦
បាសាណវគ្គ ទី ២
បាសាណសូត្រ ទី ១២៩៨
សីហសូត្រ ទី ២២៩៩
សកលិកសូត្រ ទី ៣៣០១
បដិរូបសូត្រ ទី ៤៣០៣
មានសសូត្រ ទី ៥៣០៥
បត្តសូត្រ ទី ៦៣០៦
អាយតនសូត្រ ទី ៧៣០៧
បិណ្ឌសូត្រ ទី ៨៣១១
កស្សកសូត្រ ទី ៩៣១៣
រជ្ជសូត្រ ទី ១០៣១៦
សម្ពហុលវគ្គ ទី ៣
សម្ពហុលសូត្រ ទី ១៣២០
សមិទ្ធិសូត្រ ទី ២៣២៤
គោធិកសូត្រ ទី ៣៣២៨
សត្តវស្សសូត្រ ទី ៤៣៣៤
មារធីតុសូត្រ ទី ៥៣៣៩