មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
ខន្ធកបុច្ឆា
បុច្ឆាវិស្សជ្ជនា៖ អំពីឧបសម្បទាខន្ធកៈជាដើម
  អំពីចីវរសញ្ញុត្តៈជាដើម
  អំពីសេនាសនក្ខន្ធកៈជាដើម
 ឧទ្ទានគាថា
ឯកុត្តរិកៈ
ឯកកៈ (ពួកមួយ ៗ)៖  ត្រូវស្គាល់ធម៌ដែលធ្វើឲ្យត្រូវអាបត្តិជាដើម)
 ឧទ្ទានគាថា១១
ទុកៈ (ពួក ពីរៗ)៖  អាបត្តិដែលប្រកបនឹងគ្រឿងបរិក្ខារជាដើម១៣
  អាបត្តិបារាជិកទាំងពីរចំណែកជាដើម១៥
  ការហាមឃាត់មានពីរយ៉ាងជាដើម១៧
  ការមិនអើពើមានពីរយ៉ាងជាដើម១៩
  បុគ្គលពីរពួកជាដើម២១
  ឧទ្ទានគាថា២៣
តិកៈ (ពួកបីៗ)៖  វត្ថុជាគ្រឿងចោទមាន ៣ យ៉ាងជាដើម២៧
  ការបិទបាំងមាន ៣ យ៉ាងជាដើម២៩
  ការធ្វើកម្មមានតជ្ជនីយកម្មជាដើម៣១
  ការធ្វើកម្មមានឧក្ខេបនីយកម្មជាដើម៣៣
  កិច្ចមានការឲ្យឧបសម្បទាជាដើម៣៥
  មានភិក្ខុមិនមានខ្មាសជាដើម៣៧
  មូលនៃកុសល ៣ ជាដើម៣៩
 ឧទ្ទានគាថា៤១
ចតុក្កៈ (ពួកបួន ៗ)៖  ការត្រូវនឹងការចេញចាកអាបត្តិជាដើម៤៣
  បរិវាស ៤ ជាដើម៤៧
  សេចក្តីផ្សេងគ្នាដោយវត្ថុជាដើម៤៩
  ការត្រូវអាបត្តិតែក្នុងកាលមិនត្រូវក្នុងវិកាលជាដើម៥១
  ការមិនលុះអគតិទាំង ៤ ជាដើម៥៣
  ឧទ្ទានគាថា៥៥
បញ្ចកៈ (ពួកប្រាំៗ)៖  អាបត្តិមាន ៥ យ៉ាងជាដើម៥៧
 សម្ពត់បង្សុកូល ៥ យ៉ាងជាដើម៥៩
  អង្គ ៥ របស់វិន័យធរ៦១
 អង្គ ៥ របស់ភិក្ខុមិនត្រូវនៅដោយឥតនិស្ស័យនឹងគួរនៅដោយ ឥតនិស្ស័យ៦៧
 អង្គ ៥ របស់ភិក្ខុនីដែលឥតនិស្ស័យនឹងមិនត្រូវនៅដោយឥតនិស្ស័យ៦៩
 អានិសង្ស ៥ ប្រការនឹងទោស ៥ ប្រការ៧១
  អានិសង្ស ៥ ប្រការ របស់ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់វិន័យ៧៣
 ឧទ្ទាគាថា៧៥
ឆក្កៈ ( ពួកប្រាំមួយៗ)៖  អង្គ ៦ របស់ឧបជ្ឈាយ៍៧៧
 ឧទ្ទានគាថា៨១
សត្តកៈ ( ពួកប្រាំពីរៗ)៖ អង្គ ៧ របស់ភិក្ខុជាវិន័យធរ៨៣
 អស្សទ្ធម្ម ៧ និងព្រះសទ្ធម្ម ៧៨៩
អដ្ឋកៈ ( ពួកប្រាំបីៗ)៖  អានិសង្ស ៨ ប្រការជាដើម៩១
នវកៈ ( ពួកប្រាំបួនៗ)៖  អាឃាតវត្ថុទាំង ៩ ជាដើម៩៣
ទសកៈ ( ពួកដប់ៗ)៖  វត្ថុជាទីកើតគំនុំទាំង ១០ ជាដើម៩៥
  អង្គ ១០ របស់វិន័យធរ៩៧
  អង្គ ១០ ជាដើមរបស់ភិក្ខុដែលសង្ឃគួរសន្មតដោយឧព្វាហិកាកម្ម៩៩
  ឧទ្ទានគាថា១០១
ឯកាទសកៈ ( ពួកដប់មួយៗ)៖  បុគ្គល ១១ ជាដើម១០៣
  ឧទ្ទានគាថា១០៥
បុច្ឆាវិស្សជ្ជនាអំពីឧបោសថកម្មជាដើម
កម្មមានឧបោសថកម្មជាដើម១០៧
ការសន្មតិភិក្ខុឲ្យជាអ្នកប្រដៅភិក្ខុនីជាដើម១០៩
បករណៈសម្តែងអំពីអំណាចប្រយោជន៍
មហាវគ្គ៖  អំណាចនៃប្រយោជន៍ ១០ យ៉ាង១១១
 ឧទ្ទានគាថា១១៧
គាថាសង្គណិកៈ
បញ្ហាព្យាករណ៍១១៩
ការទ្រង់ព្យាករណ៍អាបត្តិមានអាបត្តិជាយាវតតិយកាជាដើម១២៥
ការទ្រង់ព្យាករណ៍បុគ្គល ១១ រូបជាដើម១២៧
ការទ្រង់ព្យាករណ៍សិក្ខាបទ ២២០១២៩
ការទ្រង់ព្យាករណ៍សិក្ខាបទដែលជាអសាធារណៈ១៣១
សេចក្តីឧបមានៃបារាជិក ៨ ជាដើម១៣៣
អាបត្តិ មានអាបត្តិសង្ឃាទិសេសជាដើម១៣៥
អាបត្តិបាដិទេសនីយៈ ជាគារយ្ហៈ១៣៧
សេក្ខិយសិក្ខាបទ១៣៩
សំដែងអំពីអត្ថផ្សេងៗ នៃសមថៈទាំង៧ ជាដើម១៦៥
អធិករណភេទ
ការបាននូវការសើរើ ១០ យ៉ាងជាដើម១៤៣
អធិករណៈមានកិច្ចាធិករណៈជាដើម១៤៥
អាបត្តិនឹងអនាបត្តិនៃវិវាទាធិករណៈ១៤៧
ការត្រូវអាបត្តិព្រោះអធិករណៈ ជាបច្ច័យ១៤៩
ការត្រូវអាបត្តិព្រោះបច្ច័យនៃអធិករណៈ១៥០
សេចក្តីអធិប្បាយនៃអធិករណៈ មានវិវាទាធិករណៈជាដើម១៥៥
សេចក្តីអធិប្បាយនៃអធិករណៈមានអាបត្តាធិករណៈជាដើម១៥៧
សំដែងអំពីពាក្យថា សតិវិន័យមានក្នុងទីណាដូច្នេះ ជាដើម១៥៩
សម្តែងអំពីហេតុនៃសមថៈទាំង ៧ ជាដើម១៦១
អនុវាទាធិករណៈ១៦៧
កិច្ចាធិករណៈ១៦៩
គាថាសង្គណិកៈ ជាដំណមក
បុច្ឆាវិស្សជ្ជនាអំពីអលជ្ជីបុគ្គលជាដើម១៧៣
បុច្ឆាវិស្សជ្ជនាអំពីអ្នកចោទត្រូវតាមធម៌ជាដើម១៧៥
ចោទនាកណ្ឌ
ការសាកសួរ របស់ភិក្ខុជាវិន័យធរ១៧៩
សេចក្តីប្រតិបត្តិ របស់ភិក្ខុជាវិន័យធរ១៨១
សេចក្តីប្រតិបត្តិរបស់អ្នកចោទនឹងអ្នកជាប់ចោទជាដើម១៨៣
ការដុតខ្លួនឯងរបស់អ្នកជាប់ចោទ១៨៥
ឧទ្ទានគាថា១៨៩
ចូឡសង្គាម
សេចក្តីប្រតិបត្តិ របស់ភិក្ខុជាវិន័យធរ១៩១
សេចក្តីប្រតិបត្តិ ដើម្បីប្រយោជន៍មិនឲ្យក្តៅក្រហាយចិត្តជាដើម១៩៥
ភិក្ខុដែលបណ្ឌិតគប្បីរាប់រក១៩៧
មហាសង្គាម
ពាក្យថា ត្រូវស្គាល់និទានជាដើម២០១
ពាក្យថា ត្រូវស្គាល់កម្មដែលគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើ ជាដើម២០៣
ការសម្តែងនូវធម៌ថា មិនមែនធម៌ជាដើម២០៥
ភិក្ខុជាវិន័យធរមិនត្រូវលំអៀងដោយទោសាគតិ២០៧
ភិក្ខុជាវិន័យធរមិនត្រូវលំអៀងដោយភយាគតិ២០៩
សេចក្តីមិនលំអៀងដោយឆន្ទាគតិ២១១
ការមិនលំអៀងដោយភយាគតិជាដើម២១៣
ទីដែលគួរជ្រះថ្លាជាដើម២១៥
សម្តែងអំពីពាក្យថា មិនត្រូវពោលនូវហេតុដែលមិនទាន់មកដល់ជាដើម២១៧
សេចក្តីប្រតិបត្តិ របស់ភិក្ខុជាវិន័យធរ២១៩
ការចែកពាក្យមានពាក្យថា អ្នកបានឃើញដូចម្តេចជាដើម២២៣
ពាក្យថា លោកបានឃើញក្នុងទីណា និងឧទ្ទានគាថា២២៥
កឋិនភេទ
កម្មមានការធ្វើនិមិត្តជាដើម២២៩
ធម៌ ១៥ ប្រការ មានមាតិកា ៨ ជាដើម២៣១
បច្ច័យមានអនន្តរប្បច្ច័យជាដើម២៣៣
កិច្ចមានបុព្វករណៈជាដើមមានបយោគជាដើមចមជាដើម២៣៥
កិច្ចមានបុព្វករណៈជាដើម លោកសង្រ្គោះដោយធម៌ ៧ យ៉ាង២៣៧
ការក្រាលកឋិនរបស់បុគ្គល ៣ ពួក២៣៩
ការចែកពាក្យមានពាក្យថា ភិក្ខុគប្បីស្គាល់កឋិនជាដើម២៤១
វិធីក្រាលកឋិន២៤៣
បញ្ហាព្យាករណ៍អំពីបលិពោធក្នុងមាតិកាទាំង ៨២៤៥
ការដោះកឋិន និងឧទ្ទានគាថា២៥១
ឧបាលិបញ្ចកៈ
សំដែងអំពីពាក្យថា ភិក្ខុមិនត្រូវឲ្យឧបសម្បទាជាដើម២៥៥
អង្គ ៥ របស់ភិក្ខុដែលសង្ឃត្រូវធ្វើកម្ម២៥៩
ឧទ្ទានគាថា២៦១
ធម៌ ៥ ប្រការ របស់ភិក្ខុដែលចូលទៅកាន់សង្រ្គាម២៦៣
អង្គ ៥ របស់ភិក្ខុដែលនិយាយក្នុងកណ្តាលជំនុំសង្ឃ២៦៥
ឧទ្ទានគាថា និងអង្គ ៥ មានមិនស្គាល់អាបត្តិជាដើម២៦៩
អង្គ ៥ មាននិយាយសង្កត់សង្កិនគេជាដើម២៧១
អង្គ ៥ មានស្គាល់កម្មជាដើម២៧៣
អង្គ ៥ មានលំអៀងដោយឆន្ទាគតិជាដើម២៧៥
អង្គ ៥ មានមិនចេះធម៌ជាដើម២៧៧
ការប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញដែលប្រកបដោយធម៌ និងមិនប្រកបដោយធម៌២៧៩
ការទទួលប្រគេនប្រកបដោយធម៌ ៥ យ៉ាងនឹងអនតិរិត្តភោជន ៥ យ៉ាង២៨១
បដិញ្ញាតករណៈដែលមិនប្រកបដោយធម៌ មាន៥ យ៉ាង២៨៣
ភិក្ខុមិនគួរសាកច្ឆាវិន័យជាមួយនឹងភិក្ខុ២៨៥
សុទ្ធិមាន ៥ យ៉ាង២៨៧
ភិក្ខុអ្នកចោទត្រូវពិចារណាធម៌ ៥ យ៉ាងទុកក្នុងខ្លួន២៨៩
ភិក្ខុអ្នកចោទត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវធម៌ ៥ យ៉ាងក្នុងខ្លួន២៩៣
ភិក្ខុត្រូវកាន់យកអត្តាទានដែលប្រកបដោយអង្គ ៥២៩៥
ភិក្ខុដែលមានឧបការៈច្រើនដល់ពួកភិក្ខុដែលកើតអធិករណ៍២៩៩
អង្គ ៥ របស់ភិក្ខុដែលមិនគួរសាកសួរនឹងគួរសាកសួរ៣០១
ភិក្ខុអ្នកកាន់អារញ្ញកធុតង្គ មាន ៥ ពួក ជាដើម៣០៥
មុសាវាទមាន ៥ យ៉ាងជាដើម៣០៧
សង្ឃមិនត្រូវឲ្យការសាកសួរដល់ភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ៥៣០៩
ពៀរ មាន ៥ យ៉ាង កិរិយាវៀរ មាន៥យ៉ាង៣១១
ឧទ្ទានគាថា ភិក្ខុនីសង្ឃត្រូវធ្វើកម្មដល់ភិក្ខុ៣១៣
សង្ឃត្រូវធ្វើកម្មដល់ភិក្ខុនីដែលប្រកបដោយអង្គ ៥៣១៥
ភិក្ខុមិនត្រូវឃាត់ឱវាទដល់ភិក្ខុនីទាំងឡាយ៣១៧
ភិក្ខុមិនត្រូវសាកច្ឆាជាមួយនឹងភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៥៣១៩
ឧទ្ទានគាថា សង្ឃមិនត្រូវសន្មតដោយឧព្វាហិកាកម្ម៣២១
ភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ ៥ សង្ឃមិនត្រូវសន្មតដោយឧព្វាហិកាកម្ម៣២៣
សង្ឃគប្បីសន្មតដោយឧព្វាហិកាកម្មក៏មាន មិនគប្បីសន្មតក៏មាន៣២៥
ភាវៈនៃភិក្ខុជាពាល និងជាបណ្ឌិត៣២៧
ភិក្ខុអាចរម្ងាប់អធិករណ៍បានក៏មាន មិនអាចក៏មាន៣៣១
ការប្រេះឆានៃសង្ឃនឹងការបែកធ្លាយនៃសង្ឃ៣៣៧
ឧទ្ទានគាថា និងភិក្ខុបំបែកសង្ឃតែងទៅកើតក្នុងអបាយ៣៣៩
ភិក្ខុអ្នកបំបែកសង្ឃតែងទៅកើតក្នុងអបាយ ទៅកើតក្នុងនរក៣៤១
ឧទ្ទានគាថា៣៤៩
ការដោះស្រាយវិន័យមិនប្រកបដោយធម៌មាន ៥ យ៉ាង៣៥១
អង្គ ៥ របស់ភិក្ខុមានភិក្ខុជាភត្តុទ្ទេសកៈជាដើម៣៥៣
អានិសង្សនៃការក្រាលកឋិននឹងទោសរបស់ភិក្ខុភ្លេចស្មារតី៣៥៥
បុគ្គល ៥ ពួកដទៃទៀតដែលមិនគួរសំពះ៣៥៧
ឧទ្ទានគាថា៣៥៩
សមុដ្ឋាន
សង្ឃាទិសេស ១៣៣៦៣
សង្ឃាទិសេស ១៣ នឹងសេក្ខិយៈ៣៦៧
អនិយតៈ ២ នឹងនិស្សគ្គិយបាចិត្តិយៈ ៣០៣៦៩
សេក្ខិយៈ ៧៥ និងឧទ្ទានគាថា៣៧១
ទុតិយគាថាសង្គណិកៈ
បុច្ឆាវិស្សជ្ជនា៖  អំពី មូលនៃវិន័យជាដើម៣៧៣
  គរុកាបត្តិជាដើម៣៧៥
 បុគ្គល ៣ ពួកជាដើម៣៧៧
  អាបត្តិបាចិត្តិយៈ៣៧៩
 អំពី យាវតតិយាបត្តិជាដើម៣៨៣
 មុសាវាទជាដើម៣៨៥
 អាឃាតវត្ថុជាដើម៣៨៧
 ទោសរបស់កម្មជាដើម៣៨៩
 កងនៃអាបត្តិជាដើម៣៩១
 ធម៌ទាំង ៨ ជាដើម៣៩៣
 កម្ម៣៩៥
 អនិយតៈជាដើម៣៩៧
 សេក្ខិយៈ៣៩៩
សេទមោចនគាថា
ប្រស្នាសួរ អំពី ភិក្ខុដែលមិនសាធារណៈដោយសិក្ខាជាដើម៤០១
ការត្រូវគរុកាបត្តិជាដើម៤០៣
ការលួចគរុភណ្ឌជាដើម៤០៥
គរុកាបត្តិជាដើម៤០៧
ការធ្វើកម្មដល់បុគ្គលដែលនៅចំពោះមុខជាដើម៤០៩
សេនាសនៈនៅក្នុងព្រៃជាដើម៤១១
បុគ្គលត្រេកអរហើយ ត្រេកអរថែមទៀតជាដើម៤១៣
ការមិនបានឲ្យនឹងមិនបានទទួលជាដើម៤១៥
ឧទ្ទានគាថា៤១៧
បញ្ចវគ្គ
វត្ថុវិបត្តិ នឹងញត្តិវិបត្តិ៤១៩
បរិសវិបត្តិ៤២១
កម្ម ៤ យ៉ាង នឹងវត្ថុវិបត្តិ៤២៣
សីមាវិបត្តិ នឹងបរិសវិបត្តិ៤២៥
កម្មទាំងឡាយ មានអបលោកនកម្មជាដើម៤២៧
ទ្រង់បញ្ញត្តសិក្ខាបទ ព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ ២ ប្រការ៤២៩
ទ្រង់បញ្ញត្តបាតិមោក្ខ ព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ ២ ប្រការ៤៣១
ទ្រង់បញ្ញត្តតិណវត្ថារកៈ ព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ ២ ប្រការ៤៣៣
ត្រូវឲ្យប្រាប់រឿងរ៉ាវ ត្រូវដឹងវត្ថុជាដើម៤៣៥
នាមផង អាបត្តិផង ជាដើម៤៣៧
ឧទ្ទានគាថា៤៣៩
បរិយោសានគាថា
សេចក្តីឧបមា ៥ យ៉ាង៤៤៣