មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សិក្ខាបទទី ៦
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ
សេចក្តីបញ្ញតិ្ត នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ
បទភាជនីយ
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៦២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ
សិក្ខាបទទី ៧
និទានសត្តរសវគ្គិយភិក្ខុ
សេចក្តីបញ្ញតិ្ត
សិក្ខាបទវិភង្គ
បទភាជនីយ
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១០
សិក្ខាបទទី ៨
និទានភិក្ខុ ២ រូប១១
សេចក្តីបញ្ញតិ្ត សិក្ខាបទវិភង្គ១២
បទភាជនីយ១៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៤
សិក្ខាបទទី ៩
និទានឆន្នភិក្ខុ១៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹង សិក្ខាបទវិភង្គ១៧
បទភាជនីយ១៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៩
សិក្ខាបទទី ១០
និទានភិក្ខុស្រុកអាឡវីទាំងឡាយ២០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជនីយ២១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២២
ឧន្ទានមៃភូតគាមវគ្គ២៣
ឱវាទវគ្គ
សិក្ខាបទទី ១
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ២៤
ការសន្មតិភិក្ខុឱ្យជាអ្នកឱ្យឱវាទដល់ភិក្ខុនី២៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ២៧
ការសន្មតិភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការឱ្យជាអ្នកប្រដៅភិក្ខុនី៣០
សិក្ខាបទវិភង្គ៣១
គរុធម៌ ៨ ប្រការ៣៣
បទភាជនីយ៣៤
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៨
សិក្ខាបទទី ២
និទានព្រះចូឡបន្ថក៣៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជនីយ៤២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤៣
សិក្ខាបទទី ៣
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៤៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង៤៥
និទានព្រះមហាបជាបតីគោតមី៤៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៤៧
បទភាជនីយ៤៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤៩
សិក្ខាបទទី ៤
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៥០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជនីយ៥១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៥៣
សិក្ខាបទទី ៥
និទានភិក្ខុ ១ រូបត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាត្រ៥៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង៥៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់៥៦
សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជនីយ៥៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៥៨
សិក្ខាបទទី ៦
និទានឧទាយិភិក្ខុ៥៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៦១
សិក្ខាបទទី ៧
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៦៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង៦៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៦៥
បទភាជនីយ៦៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៦៨
សិក្ខាបទទី ៨
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៦៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង៧០
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៧១
បទភាជនីយ៧២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៧៣
សិក្ខាបទទី ៩
និទានថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី៧៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង៧៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៧៧
បទភាជនីយ៧៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៧៩
សិក្ខាបទទី ១០
និទានឧទាយិភិក្ខុ៨០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៨១
បទភាជនីយ នឹងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៨២
ឧទ្ទាននៃឱវាទវគ្គ៨៣
ភោជនវគ្គ
បឋមសិក្ខាបទ
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៨៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង នឹងនិទានព្រះសារីបុត្តត្ថេរ៨៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងបទភាជានីយ៨៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៨៨
សិក្ខាបទទី ២
និទានទេវទត្តភិក្ខុ៨៩
បឋមប្បញ្ញត្តិ និងបឋមានុប្បញ្ញត្តិ៩០
ទុតិយានុប្បញ្ញត្តិ៩១
តតិយានុប្បញ្ញត្តិ៩២
ចតុត្ថានុប្បញ្ញត្តិ៩៣
បញ្ចមានុប្បញ្ញត្តិ៩៤
ឆដ្ឋានុប្បញ្ញត្តិ៩៥
សត្តមានុប្បញ្ញត្តិ៩៧
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៩៩
សិក្ខាបទទី ៣
និទានបុរសធ្វើការម្នាក់ ជាមនុស្សទ័លក្រ១០០
បឋមប្បញ្ញត្តិ១០៣
និទានភិក្ខុ ១ រូប មានជម្ងឺ និង បឋមានុប្បញ្ញត្តិ១០៤
ទុតិយានុប្បញ្ញត្តិ១០៥
តតិយានុប្បញ្ញត្តិ១០៦
និយាយពីអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុកំណត់ភត្តដែលគេបម្រុងដើម្បីខ្លួន ឲ្យដល់ភិក្ខុឯទៀត និង សិក្ខាបទវិភង្គ១០៧
បទភាជនីយ១០៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១០៩
សិក្ខាបទទី ៤
និទានឧបាសិកាជាមាតារបស់នាងកាណា១១០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១១៥
បទភាជនីយ១១៦
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១១៧
សិក្ខាបទទី ៥
និទានភិក្ខុច្រើនរូប១១៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង១១៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១២១
បទភាជនីយ១២៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១២៤
សិក្ខាបទទី ៦
និទានភិក្ខុពីររូបដើរផ្លូវឆ្ងាយ១២៥
និទានភិក្ខុពីររូបដើរផ្លូវឆ្ងាយ១២៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១២៧
បទភាជនីយ១២៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៣០
សិក្ខាបទទី ៧
និទានសត្តរសវគ្គិយភិក្ខុ១៣១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៣២
បទភាជនីយ១៣៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៣៤
សិក្ខាបទទី ៨
និទានព្រះវេឡដ្ឋសីសត្ថេរ១៣៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ១៣៦
សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ១៣៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៣៨
សិក្ខាបទទី ៩
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ១៣៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង១៤០
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៤១
បទភាជនីយ១៤២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៤៤
សិក្ខាបទទី ១០
និទានភិក្ខុ ១ រូបជាអ្នកប្រព្រឹត្តបង្សុកូលនូវរបស់គ្រប់យ៉ាង១៤៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង នឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់១៤៦
សិក្ខាបទវិភង្គ១៤៧
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៤៨
ឧទ្ទាននៃភោជនវគ្គ១៤៩
អចេលកវគ្គ
សិក្ខាបទទី ១
និទានព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុ១៥០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៥៣
បទភាជនីយ១៥៤
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៥៥
សិក្ខាបទទី ២
និទានព្រះឧបនន្ទសក្យបុត្រ១៥៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ១៥៧
សិក្ខាបទវិភង្គ១៥៨
បទភាជនីយ១៥៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៦០
សិក្ខាបទទី ៣
និទានព្រះឧបនន្ទសក្យបុត្រ១៦១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៦៣
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៦៤
សិក្ខាបទទី ៤
និទានព្រះឧបនន្ទសក្យបុត្រ១៦៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៦៦
បទភាជនីយ១៦៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៦៨
សិក្ខាបទទី ៥
និទានព្រះឧបនន្ទសក្យបុត្រ១៦៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៧០
បទភាជនីយ១៧១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៧២
សិក្ខាបទទី ៦
និទានព្រះឧបនន្ទសក្យបុត្រ១៧៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង១៧៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ ទី ១ នឹង ទី ២១៧៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ ទី ៣១៧៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ ទី ៤ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៧៩
បទភាជនីយ១៨១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៨២
សិក្ខាបទទី ៧
និទានមហានាមសក្យ១៨៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបវារណា ៤ យ៉ាង១៨៨
បទភាជនីយ១៨៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៩១
សិក្ខាបទទី ៨
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ១៩២
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង១៩៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ១៩៤
បទភាជនីយ១៩៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៩៦
សិក្ខាបទទី ៩
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ១៩៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ១៩៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ១៩៩
សិក្ខាបទទី ១០
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ២០០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២០១
បទភាជនីយ២០២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ និងឧទ្ទាននៃអចេឡកវគ្គ២០៣
សុរាបានវគ្គ
សិក្ខាបទទី ១
និទានពួកអ្នកឃ្វាលគោ នឹងឃ្វាលពពែ២០៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ២០៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២១១
សិក្ខាបទទី ២
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ នឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិ២១១
សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ២១២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២១៣
សិក្ខាបទទី ៣
និទានសត្តរសវគ្គិយភិក្ខុ២១៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២១៥
បទភាជនីយ២១៦
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២១៧
សិក្ខាបទទី ៤
និទានឆន្នភិក្ខុ នឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិ២១៨
សិក្ខាបទវិភង្គ បទភាជនីយ២១៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២២០
សិក្ខាបទទី ៥
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ និងសេចក្តីបញ្ញត្តិ២២១
សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ២២២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២២៣
សិក្ខាបទទី ៦
និទានភិក្ខុច្រើនរូប២២៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង នឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ១២២៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ២ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២២៦
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២២៧
សិក្ខាបទទី ៧
និទានព្រះបាទពិម្ពិសារសេនីយរាជ២២៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង២២៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ១២៣០
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ២២៣១
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ៣២៣២
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ៤២៣៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ៥២៣៤
សិក្ខាបទវិភង្គ២៣៥
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៣៦
សិក្ខាបទទី ៨
និទានភិក្ខុច្រើនរូប២៣៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៣៨
បទភាជនីយ២៣៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៤០
សិក្ខាបទទី ៩
និទានព្រះឧបនន្ទសក្យបុត្រ២៤១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៤២
បទភាជនីយ២៤៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៤៤
សិក្ខាបទទី ១០
និទានសត្តរសវគ្គិយភិក្ខុ២៤៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៤៦
បទភាជនីយ២៤៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ និងឧទ្ទានៃសុរាបានវគ្គ២៤៨
សប្បណកវគ្គ
សិក្ខាបទទី ១
និទានឧទាយិភិក្ខុ២៤៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ២៥០
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៥១
សិក្ខាបទទី ២
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ នឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិ២៥២
សិក្ខាបទវិភង្គ បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៥៣
សិក្ខាបទទី ៣
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ២៥៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងអធិករណៈ ៤ យ៉ាង២៥៥
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៥៦
សិក្ខាបទទី ៤
និទានព្រះឧបនន្ទសក្យបុត្រ២៥៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ២៥៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៦០
សិក្ខាបទទី ៥
និទានឧបាលិទារក២៦១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ២៦៥
សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ២៦៦
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៦៧
សិក្ខាបទទី ៦
និទានភិក្ខុ ១ រូប២៦៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៦៩
បទភាជនីយ២៧០
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៧១
សិក្ខាបទទី ៧
និទានភិក្ខុ ១ រូប២៧២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ២៧៣
សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ២៧៤
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៧៥
សិក្ខាបទទី ៨
និទានភិក្ខុឈ្មោះអរិដ្ឋ ជាភិក្ខុមិច្ឆាទិដ្ឋិ២៧៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៨២
ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម២៨៤
បទភាជនីយ២៨៦
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៨៧
សិក្ខាបទទី ៩
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ២៨៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ២៨៩
ការបរិភោគរួមមានពីរយ៉ាង២៩០
បទភាជនីយ២៩១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ២៩២
សិក្ខាបទទី ១០
និទានសមណុទ្ទេសឈ្មោះកណ្ឌក មានទិដ្ឋិអាក្រក់២៩៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣០១
បទភាជនីយ៣០២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ និងឧទ្ទាននៃសប្បាណកវគ្គ៣០៥
សហធម្មិកវគ្គ
សិក្ខាបទទី ១
និទានភិក្ខុឈ្មោះឆន្ន៣០៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣០៧
បទភាជនីយ៣០៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣១០
សិក្ខាបទទី ២
និទានព្រះដ៏មានព្រះភាគសំដែងអានិសង្សវិន័យ នឹងនិទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣១១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣១៣
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣១៤
សិក្ខាបទទី ៣
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣១៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣១៧
មោហារោបនកម្ម៣១៨
បទភាជនីយ៣១៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣២០
សិក្ខាបទទី ៤
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣២១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ៣២២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣២៣
សិក្ខាបទទី ៥
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣២៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ៣២៥
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣២៦
សិក្ខាបទទី ៦
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣២៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ៣២៨
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣២៩
សិក្ខាបទទី ៧
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣៣០
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៣១
បទភាជនីយ៣៣២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៣៣
សិក្ខាបទទី ៨
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣៣៤
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៣៥
បទភាជនីយ៣៣៦
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៣៧
សិក្ខាបទទី ៩
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣៣៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៣៩
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤០
សិក្ខាបទទី ១០
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣៤១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៤២
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤៣
សិក្ខាបទទី ១១
និទានទព្វមល្លបុត្រ៣៤៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៤៦
បទភាជនីយ៣៤៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៤៨
សិក្ខាបទទី ១២
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣៤៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៥១
បទភាជនីយ៣៥២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ និងឧទ្ទាននៃសហធម្មិកវគ្គ៣៥៣
រតនវគ្គ
សិក្ខាបទទី ១
និទានស្តេចព្រះនាមបសេនទិកោសល៣៥៤
និយាយពីទោសចូលទៅកាន់រាជត្រកូល មាន ១០ យ៉ាង៣៥៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៣៦២
សិក្ខាបទវិភង្គ៣៦៣
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៦៤
សិក្ខាបទទី ២
និទានភិក្ខុ ១ រូប៣៦៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង នឹងនិទាននាងវិសាខាមិគារមាតា៣៦៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ ទី១ និងនិទានកូនក្មួយអនាថបិណ្ឌិកសេដ្ឋី៣៦៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ២ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៧០
បទភាជនីយ៣៧១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៧២
សិក្ខាបទទី ៣
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ និយាយតិរច្ឆានកថា៣៧៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង និទានភិក្ខុច្រើនរូប នឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ១៣៧៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ២៣៧៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ៣ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៧៨
បទភាជនីយ៣៧៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៨០
សិក្ខាបទទី ៤
និទានភិក្ខុច្រើនរូប៣៨១
សេចក្តីបញ្ញត្តិ៣៨២
សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ៣៨៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៨៤
សិក្ខាបទទី ៥
និទានព្រះឧបនន្ទសក្យបុត្រ៣៨៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៨៦
បទភាជនីយ និងវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៨៧
សិក្ខាបទទី ៦
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣៨៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៣៨៩
បទភាជនីយ៣៩០
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៩១
សិក្ខាបទទី ៧
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣៩២
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង នឹងនិទានឧទាយិភិក្ខុ៣៩៣
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជានីយ៣៩៤
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៩៥
សិក្ខាបទទី ៨
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣៩៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជានីយ៣៩៧
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៣៩៨
សិក្ខាបទទី ៩
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ៣៩៩
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជានីយ៤០០
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤០១
សិក្ខាបទទី ១០
និទាននន្ទភិក្ខុ៤០២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ នឹងបទភាជានីយ៤០៣
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤០៤
ឧទ្ទាននៃរតនវគ្គ៤០៥
បាដិទេសនីយកណ្ឌ
សិក្ខាបទទី ១
និទានភិក្ខុនី ១ រូបទៅបិណ្ឌបាត៤០៦
សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ និងបទភាជនីយ៤០៩
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤១១
សិក្ខាបទទី ២
និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុនី៤១២
សេចក្តីបញ្ញត្តិ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៤១៣
បទភាជនីយ៤១៤
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤១៥
សិក្ខាបទទី ៣
និទានត្រកូល ១ មានសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធ៤១៦
សេក្ខសម្មតិ៤១៧
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង នឹងនិទានភិក្ខុច្រើនរូប៤១៨
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ១៤១៩
និទានភិក្ខុ ១ រូប៤២០
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ទី ២ នឹងសិក្ខាបទវិភង្គ៤២១
បទភាជនីយ៤២២
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤២៤
សិក្ខាបទទី ៤
និទានពួកទាសរបស់សាកិយជន៤២៥
សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង៤២៦
និទានភិក្ខុ ១ រូប នឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់៤២៧
សិក្ខាបទវិភង្គ៤២៨
បទភាជនីយ៤៣១
វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ៤៣២
សេក្ខិយកណ្ឌ
បរិមណ្ឌល៤៣៤
សារុប្ប មាន ២៦៤៣៤
ខដ្ជគ្ឃិកវគ្គ៤៤២
ខម្ភកតវគ្គ៤៤៨
ភោជនប្បដិសំយុត្ត ៣០
សក្កច្ចវគ្គ៤៥៥
ភពឡវគ្គ៤៦៤
សុរុសុរុវគ្គ៤៧០
ធម្មទេសនាបដិសំយុត្តមាន ១៦ សិក្ខាបទ
បាទុកាវគ្គ៤៨២
បកិណ្ណក មាន ៣ សិក្ខាបទ៤៩៣
ពួកធម៌សម្រាប់រម្ងាប់នូវអធិករណៈ៥០១