អត្ថបទធម៌


ប្រធានបទ បានអាន បញ្ចូលដោយ
សារៈសំខាន់នៃគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក
ថ្ងៃអង្គារ 30 មិថុនា 2015 - 09:30:21 ល្ងាច
1036 គុណ ឃោសោ
អ្វី​ជា​ព្រះ​ត្រៃ​បិដក​?
ថ្ងៃអង្គារ 30 មិថុនា 2015 - 09:27:05 ល្ងាច
1477 គុណ ឃោសោ
គុណសម្បត្តិនៃពុទ្ធបរិស័ទល្អ
ថ្ងៃអាទិត្យ 12 តុលា 2014 - 11:20:37 ល្ងាច
607 គុណ ឃោសោ
អកុសលកម្មបទ១០
ថ្ងៃអាទិត្យ 12 តុលា 2014 - 11:16:08 ល្ងាច
693 គុណ ឃោសោ
កុសលកម្មបទ១០
ថ្ងៃអាទិត្យ 12 តុលា 2014 - 11:15:10 ល្ងាច
708 គុណ ឃោសោ