មាតិកា
ឈ្មោះទំព័រ
សុត្តន្តបិដក
ខុទ្ទកនិកាយ វិមានវត្ថុ
ចតុត្ថភាគ

បីឋវគ្គទី ១
វិមានវត្ថុ បីឋវគ្គ ទី ១  បីឋវិមាន ទី ១
 បីឋវិមាន ទី ២
 បីឋវិមាន ទី ៣
 បីឋវិមាន ទី ៤
 កុញ្ជរវិមាន ទី៥
 នាវាវិមាន ទី ៦
 នាវាវិមាន ទី ៧១១
 នាវាវិមាន ទី ៨១៣
 បទីបវិមាន ទី ៩១៥
 តិលទក្ខិណវិមាន ទី១០១៧
 បតិព្វតាវិមាន ទី ១១១៩
 ទុតិយបតិព្វតាវិមាន ទី ១២២០
 សុណិសាវិមាន ទី ១៣២២
 សុណិសាវិមាន ទី ១៤២៣
 ឧត្តរាវិមាន ទី ១៥២៥
 សិរីមាវិមាន ទី ១៦២៧
 បេសការិយវិមាន ទី ១៧៣០
 ឧទ្ទាននៃបីឋវគ្គ ទី១៣២
ចិត្តលតាវគ្គទី ២
វិមានវត្ថុ ចិត្តលតាវគ្គ ទី ២  ទាសីវិមាន ទី ១៣៣
 លខុមាវិមាន ទី ២៣៥
 អាចាមទាយិកាវិមាន ទី ៣៣៧
 ចណ្ឌាលីវិមាន ទី៤៣៨
 ភទ្ទិត្ថិកាវិមាន ទី ៥៤០
 សោណទិន្នាវិមាន ទី ៦៤២
 ឧបោសថវិមាន ទី ៧៤៣
 សុនិទ្ទាវិមាន ទី៨៤៥
 សុទិន្នាវិមាន ទី ៩៤៦
 ភិក្ខាទាយិកាវិមាន ទី ១០៤៨
 ទុតិយភិក្ខាទាយិកាវិមានទី ១១៤៨
 ឧទ្ទាននៃចិត្តលតាវគ្គ ទី២៤៩
បារិច្ឆត្តកវគ្គទី ៣
វិមានវត្ថុ បារិច្ឆត្តកវគ្គ ទី ៣  ឧឡារវិមាន ទី ១៥០
  ឧច្ឆុវិមាន ទី២៥១
  បល្លង្កវិមាន ទី ៣៥៤
  លតាវិមាន ទី ៤៥៦
  គុត្តិលវិមាន ទី ៥៥៩
 គុត្តិលវិមាន  វត្ថទាយិកាវិមាន៥៩
  បុប្ផទាយិកាវិមាន៦០
  គន្ធទាយិកាវិមាន៦១
  ផលទាយិកាវិមាន៦២
  រសទាយិកាវិមាន៦៣
  គន្ធបញ្ចង្គុលិកវិមាន៦៤
  ឯកូបោសថិកាវិមាន៦៥
  ឱទកទាយិកាវិមាន៦៥
  អនស្សយ្យិកាវិមាន៦៦
  គុត្តិលវិមាន បរកម្មការិណីវិមាន៦៧
  ខីរោទនទាយិកាវិមាន៦៨
  វិមាន ២៥ មានផាណិតទាយិការិវិមានជាដើម៦៩
  ទទ្ទល្លវិមាន ទី ៦៧១
  សេសវតីវិមាន ទី ៧៧៦
  មល្លិកាវិមាន ទី ៨៧៩
  វិសាលក្ខិវិមាន ទី ៩៨០
  បារិច្ឆត្តកវិមាន ទី ១០៨២
  ឧទ្ទាននៃបារិច្ឆត្តកវគ្គ ទី៣៨៣
មញ្ជិដ្ឋកវគ្គ ទី៤
វិមានវត្ថុ មញ្ជិដ្ឋកវគ្គ ទី៤  មញ្ជិដ្ឋកវិមាន ទី១៨៤
 បភស្សរវិមាន ទី ២៨៥
 នាគវិមាន ទី ៣៨៧
 អលោមវិមាន ទី ៤៨៨
 កញ្ជិកទាយិកាវិមាន ទី៥៨៩
 វិហារវិមាន ទី ៦៩១
 ចតុរិត្ថីវិមាន ទី៧៩៥
 អម្ពវិមាន ទី ៨៩៨
 បីតវិមាន ទី ៩៩៩
 ឧច្ឆុវិមាន ទី១០១០១
 នន្ទនវិមាន ទី ១១១០៣
 រជ្ជុវិមាន ទី ១២១០៤
 ឧទ្ទាននៃមញ្ជិដ្ឋកវគ្គ ទី៤១០៩
មហារថវគ្គទី ៥
វិមានវត្ថុ មហារថវគ្គ ទី ៥  មណ្ឌូកទេវបុត្តវិមាន ទី ១១១០
 រេវតីវិមាន ទី ២១១១
 ឆត្តមាណវវិមាន ទី៣១១៥
 កក្កដរសទាយកវិមាន ទី៤១២២
 ទ្វារបាលកវិមាន ទី ៥១២៣
 ករណីយវិមាន ទី ៦១២៤
 ទុតិយករណីយវិមាន ទី ៧១២៥
 សូចិវិមាន ទី ៨១២៥
 ទុតិយសូចិវិមាន ទី៩១២៦
 នាគវិមាន ទី ១០១២៧
 ទុតិយនាគវិមាន ទី ១១១២៨
 តតិយនាគវិមាន ទី ១២១២៩
 ចូឡរថវិមាន ទី ១៣១៣០
 មហារថវិមាន ទី ១៤១៣៦
 ឧទ្ទាននៃមហារថវគ្គ ទី៥១៤៤
បាយាសិកវគ្គទី ៦
វិមានវត្ថុ បាយាសិកវគ្គ ទី ៦  អគារិយវិមាន ទី ១១៤៥
 អគារិយវិមាន ទី ២១៤៦
 ផលទាយកវិមាន ទី ៣១៤៧
 ឧបស្សយទាយកវិមានទី ៤១៤៨
 ទុតិយឧបស្សយទាយកវិមានទី ៥១៤៩
 ភិក្ខាទាយកវិមាន ទី ៦១៥០
 យវបាលកវិមាន ទី ៧១៥១
 កុណ្ឌលីវិមាន ទី ៨១៥១
 ទុតិយកុណ្ឌលីវិមាន ទី ៩១៥៣
 ឧត្តរវិមាន ទី១០១៥៤
សុនិក្ខិត្តវគ្គទី ៧
វិមានវត្ថុ សុនិក្ខិត្តវគ្គ ទី៧  ចិត្តលតាវិមាន ទី១១៥៦
 នន្ទនវិមាន ទី ២១៥៧
 មណថូណវិមាន ទី៣១៥៨
 សុវណ្ណវិមាន ទី ៤១៥៩
 អម្ពវិមាន ទី ៥១៦១
 គោបាលវិមាន ទី ៦១៦៣
 កណ្ឋកវិមាន ទី ៧១៦៦
 អនេកវណ្ណវិមាន ទី៨១៧០
 មដ្ឋកុណ្ឌលីវិមាន ទី៩១៧២
 សេរិស្សកវិមាន ទី ១០១៧៦
 សុនិក្ខិត្តវិមាន ទី ១១១៨៩
 ឧទ្ទាននៃសុនិក្ខិត្តវគ្គ ទី៧១៩១