ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០០

 [១៧១] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ… ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ សេចក្តី​បំប្រួញ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១។

ចប់ អនុលោម​ប្ប​ច្ច​នីយៈ។


 [១៧២] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ… ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ សេចក្តី​បំប្រួញ​… ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១។

ចប់ បច្ច​នី​យានុ​លោម។
សហជាត​វារៈ ប្រហែលគ្នា​នឹង​បដិ​ច្ច​វារៈ​ដែរ។


បច្ចយ​វារៈ


 [១៧៣] ធម៌​ដែល​ប្រកបដោយ​បច្ច័យ ពឹងផ្អែក​នឹង​ធម៌​ដែល​ប្រកបដោយ​បច្ច័យ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ក្តី ពឹងផ្អែក​នឹង​ខន្ធ១ ដែល​ប្រកបដោយ​បច្ច័យ វត្ថុ ពឹងផ្អែក​នឹង​ពួក​ខន្ធ ក្នុង​ខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ ពួក​ខន្ធ​ពឹងផ្អែក​នឹង​វត្ថុ។ មហាភូត១… ពួក​ខន្ធ​ដែល​ប្រកបដោយ​បច្ច័យ ពឹងផ្អែក​នឹង​វត្ថុ។
 [១៧៤] ធម៌​ដែល​ប្រកបដោយ​បច្ច័យ ពឹងផ្អែក​នឹង​ធម៌​ដែល​ប្រកបដោយ​បច្ច័យ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។
ថយ | ទំព័រទី ១៥៣ | បន្ទាប់
ID: 637830410460088643
ទៅកាន់ទំព័រ៖