ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០០

ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ សេចក្តី​បំប្រួញ​… ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​សម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ក្នុង​វិប្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​អត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥ ក្នុង​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ក្នុង​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៥។

ចប់ បច្ច​នី​យានុ​លោម។
ចប់ សនិ​ទស្សន​ទុ​កៈ។


សប្បដិ​ឃទុ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [២២០] សប្បដិ​ឃធម៌ (ធម៌​ដែល​ប្រកបដោយ​ការ​ប៉ះពាល់) អាស្រ័យ​នូវ​សប្បដិ​ឃធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​មហាភូត២ អាស្រ័យ​នូវ​មហាភូត១ ដែល​ជាស​ប្ប​ដិ​ឃៈ (មហាភូត) ១ អាស្រ័យ​នូវ​មហាភូត២… ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប ដែល​ជាស​ប្ប​ដិ​ឃៈ កដ​ត្តា​រូប និង​ឧបា​ទា​រូប អាស្រ័យ​នូវ​ពួក​មហាភូត ដែល​ជាស​ប្ប​ដិ​ឃៈ ចក្ខា​យតនៈ និង​រសាយតនៈ អាស្រ័យ​នូវ​ផោដ្ឋព្វា​យតនៈ។
ថយ | ទំព័រទី ១៨៣ | បន្ទាប់
ID: 637830418282243701
ទៅកាន់ទំព័រ៖