ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០០

 [៣៦០] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ… ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នអនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នសម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​បច្ច័យ​ទាំងអស់ សុទ្ធតែ​មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នមគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នសម្បយុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ក្នុង​នវិ​ប្ប​យុត្ត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នោ​នត្ថិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧ ក្នុង​នោ​វិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៧។

ចប់ អនុលោម​ប្ប​ច្ច​នីយៈ។


 [៣៦១] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ… ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ អនុលោម​បទ​ទាំងឡាយ (ចប់) បរិបូណ៌ (តែ​ប៉ុណ្ណេះ)… ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩។

ចប់ បច្ច​នី​យានុ​លោម។
ចប់ អាសវ​ទុ​កៈ។


សា​សវ​ទុ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [៣៦២] សា​សវ​ធម៌ (ធម៌​ដែល​ប្រកបដោយ​អាសវៈ) អាស្រ័យ​នូវ​សា​សវ​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​សា​សវ​ក្ខន្ធ១ នូវ​ខន្ធ២…
ថយ | ទំព័រទី ២៩១ | បន្ទាប់
ID: 637830487976489894
ទៅកាន់ទំព័រ៖