ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៤

សំសដ្ឋ​វារៈ


 [៥១] សវិ​តក្ក​ធម៌ លាយឡំ​នឹង​សវិ​តក្ក​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ លាយឡំ​នឹង​សវិ​តក្ក​ក្ខន្ធ១ នឹង​ខន្ធ២ … ក្នុង​ខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ​…។ អវិតក្ក​ធម៌ លាយឡំ​នឹង​សវិ​តក្ក​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​វិតក្កៈ លាយឡំ​នឹង​ពួក​សវិ​តក្ក​ក្ខន្ធ។ សវិ​តក្ក​ធម៌ អវិតក្ក​ធម៌​ក្តី លាយឡំ​នឹង​សវិ​តក្ក​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ក្តី វិតក្កៈ​ក្តី លាយឡំ​នឹង​សវិ​តក្ក​ក្ខន្ធ១ នឹង​ខន្ធ២ … ក្នុង​ខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ។បេ។ អវិតក្ក​ធម៌ លាយឡំ​នឹង​អវិតក្ក​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ លាយឡំ​នឹង​អវិត​ក្ក​ក្ខន្ធ១ ក្នុង​ខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ។បេ។ សវិ​តក្ក​ធម៌ លាយឡំ​នឹង​អវិតក្ក​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ពួក​សម្បយុត្ត​កក្ខន្ធ លាយឡំ​នឹង​វិតក្កៈ ក្នុង​ខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ​…។ សវិ​តក្ក​ធម៌ លាយឡំ​នឹង​សវិ​តក្ក​ធម៌​ផង នឹង​អវិតក្ក​ធម៌​ផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ លាយឡំ​នឹង​សវិ​តក្ក​ក្ខន្ធ១ផង នឹង​វិតក្ក​ផង នឹង​ខន្ធ២ … ក្នុង​ខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ។បេ។
ថយ | ទំព័រទី ៥០ | បន្ទាប់
ID: 637831221725711110
ទៅកាន់ទំព័រ៖