ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៤

សវិ​ចារ​ទុ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [៧០] សវិ​ចារ​ធម៌ អាស្រ័យ​នូវ​សវិ​ចារ​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ អាស្រ័យ​នូវ​សវិ​ចា​រក្ខ​ន្ធ១ នូវ​ខន្ធ២ … ក្នុង​ខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ។បេ។ សវិ​តក្ក​ទុ​កៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិត​គប្បី​ធ្វើ​យ៉ាងនោះ​ចុះ មិន​មានការ​ធ្វើ​ផ្សេងៗគ្នា​ទេ វារៈ៤ ក្នុង​មគ្គ​ប្ប​ច្ច័​យ ក្នុង​ទីនេះ បណ្ឌិត​គប្បី​ធ្វើ​ចុះ នេះ​ជា​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្សេងៗគ្នា ក្នុង​សវិ​ចារ​ទុ​កៈ។

ចប់ សវិ​ចារ​ទុ​កៈ។


សប្បី​តិក​ទុ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [៧១] សប្បី​តិក​ធម៌ (ធម៌​ប្រកបដោយ​បីតិ) អាស្រ័យ​នូវ​សប្បី​តិក​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ អាស្រ័យ​នូវ​ខន្ធ១ ដែល​ប្រកបដោយ​បីតិ នូវ​ខន្ធ២ … ក្នុង​ខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ។បេ។ អប្បី​តិក​ធម៌ (ធម៌​មិន​មាន​បីតិ) អាស្រ័យ​នូវ​សប្បី​តិក​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​បីតិ​ផង ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ផង អាស្រ័យ​នូវ​ពួក​ខន្ធ​ប្រកបដោយ​បីតិ ក្នុង​ខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ។បេ។ សប្បី​តិក​ធម៌​ក្តី អប្បី​តិក​ធម៌​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​សប្បី​តិក​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ៣ក្តី បីតិ​ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ក្តី អាស្រ័យ
ថយ | ទំព័រទី ៧២ | បន្ទាប់
ID: 637831226824622167
ទៅកាន់ទំព័រ៖