ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៤

សុខ​សហគត​ទុ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [៩២] សុខ​សហគត​ធម៌ (ធម៌​ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹង​សុខ) អាស្រ័យ​នូវ​សុខ​សហគត​ធម៌ ទើប​កើតឡើង ញ្រេះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ២ អាស្រ័យ​នូវ​សុខ​សហ​គតក្ខន្ធ១ (ខន្ធ១ ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹង​សុខ) ខន្ធ១ អាស្រ័យ​នូវ​ខន្ធ២ មាន​បដិសន្ធិ។ នសុខ​សហគត​ធម៌ (ធម៌​ដែល​មិន​ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹង​សុខ) អាស្រ័យ​នូវ​សុខ​សហគត​ធម៌ (ធម៌​ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹង​សុខ) ទើប​កើតឡើង ញ្រេះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​សុខ​ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​ពួក​សុខ​សហ​គតក្ខន្ធ។ អនុលោម​បដិ​ច្ច​វារៈ​នៃ​សប្បី​តិក​ទុ​កៈ យ៉ាងណា សុខ​សហគត​ទុ​កៈ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារ​យ៉ាងនោះ​ចុះ។
 [៩៣] ក្នុង​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩។បេ។ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦ ក្នុង​អា​សេវន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៦ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩។
 [៩៤] សុខ​សហគត​ធម៌ អាស្រ័យ​នូវ​សុខ​សហ​តធម៌ ទើប​កើតឡើង ញ្រេះន​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ គឺ​ខន្ធ២ អាស្រ័យ​នូវ​សុខ​សហ​គតក្ខន្ធ១ ជា​អហេតុកៈ នូវ​ខន្ធ២…។ មូល គឺ​សុខ​ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​ពួក​សុខ​សហ​គតក្ខន្ធ ជា​អហេតុកៈ។ សុខ​សហគត​ធម៌​ក្តី នសុខ​សហគត​ធម៌​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​សុខ​សហគត​ធម៌ ទើប​កើតឡើង
ថយ | ទំព័រទី ៩៧ | បន្ទាប់
ID: 637831232325965974
ទៅកាន់ទំព័រ៖