ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៥

 [៧៤៦] ក្នុង​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩។
 [៧៤៧] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [៧៤៨] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។
អនុលោម​ក្តី បច្ច​នីយៈ​ក្តី អនុលោម​ប្ប​ច្ច​នីយៈ​ក្តី បច្ច​នី​យានុ​លោម​ក្តី នៃ​បញ្ហា​វារៈ​ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ ដែល​លោក​រាប់​ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុង​ហេតុ​ទុ​កមគ្គា​រម្ម​ណត្តិ​កៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះ​ដែរ។

ចប់ ហេតុ​ទុ​កមគ្គា​រម្ម​ណត្តិ​កៈ។


ហេតុ​ទុក​ឧប្បន្ន​ត្តិ​កៈ
បញ្ហា​វារៈ


 [៧៤៩] ធម៌​ដែល​កើតឡើង​ហើយ(១) ជាហេតុ ជា​បច្ច័យ​នៃ​ធម៌ ដែល​កើតឡើង​ហើយ ជាហេតុ ដោយហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣។
 [៧៥០] ធម៌​ដែល​កើតឡើង​ហើយ មិនមែន​ជាហេតុ ជា​បច្ច័យ​នៃ​ធម៌​ដែល​កើតឡើង​ហើយ មិនមែន​ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣។
(១) វិបាក​ក្នុង​ភូមិ៤ កម្ម​ស្ស​កដ​ត្តា​រូប។
ថយ | ទំព័រទី ១៨៨ | បន្ទាប់
ID: 637831429472196139
ទៅកាន់ទំព័រ៖