ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៥

ជា​បច្ច័យ ព្រោះ​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ជា​បច្ច័យ ព្រោះ​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ។ អព្យាកតធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ ជា​បច្ច័យ​នៃ​អព្យាកតធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ ព្រោះ​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ ជា​បច្ច័យ ព្រោះ​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ជា​បច្ច័យ ព្រោះ​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ ជា​បច្ច័យ ព្រោះ​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ជា​បច្ច័យ ព្រោះ​បច្ឆា​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ ជា​បច្ច័យ ព្រោះ​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ ជា​បច្ច័យ ព្រោះ​ឥន្រ្ទិយ​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [៦៩] ក្នុង​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩។
 [៧០] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។
 [៧១] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ អនុលោម​ក្តី បច្ច​នីយៈ​ក្តី អនុលោម​ប្ប​ច្ច​នីយៈ​ក្តី បច្ច​នី​យានុ​លោម​ក្តី នៃ​បញ្ហា​វារៈ​ក្នុង​កុសល​ត្តិ​កៈ លោក​រាប់​ហើយ​យ៉ាងណា (ក្នុង​ហេតុ​ទុក​កុសល​ត្តិ​កៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះ​ដែរ។

ចប់ ហេតុ​ទុក​កុសល​ត្តិ​កៈ។


ហេតុ​ទុក​វេទ​នា​តិ្ត​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [៧២] សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌ (ធម៌​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា) ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​សុ​ខាយ​វេទ​នាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ
ថយ | ទំព័រទី ២១ | បន្ទាប់
ID: 637831322479196264
ទៅកាន់ទំព័រ៖