ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៥

 [១០៨០] ក្នុង​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១។
[១០៨១] ក្នុង​នអារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។
[១០៨២] ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ២ ព្រោះ​នហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។

ចប់ សប្ប​ច្ច​យទុក​កុសល​ត្តិ​កៈ។


សង្ខត​ទុក​កុសល​ត្តិ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


[១០៨៣] កុសលធម៌​ដែល​បច្ច័យ​តាក់តែង​ហើយ អាស្រ័យ​នូវ​កុសលធម៌ ដែល​បច្ច័យ​តាក់តែង​ហើយ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ ដូចគ្នានឹង​សប្ប​ច្ច​យទុក​កុសល​ត្តិ​កៈ​ដែរ។

ចប់ សង្ខត​ទុក​កុសល​ត្តិ​កៈ។


សនិ​ទស្សន​ទុក​កុសល​ត្តិ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


[១០៨៤] កុសលធម៌​ជា​អនិ​ទស្សនៈ (កុសលធម៌​មិន​ប្រកបដោយ​ការ​ឃើញ) អាស្រ័យ​នូវ​កុសលធម៌​ជា​អនិ​ទស្សនៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។
[១០៨៥] ក្នុង​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១ ក្នុង​អវិ​គត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ១។
ឯក្នុង​បញ្ហា​វារៈ ក្នុង​បច្ច័យ​ទាំងអស់ សុទ្ធតែ​មាន​វារៈ១។
ថយ | ទំព័រទី ២៦០ | បន្ទាប់
ID: 637831454324545207
ទៅកាន់ទំព័រ៖