ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៥

ហេតុ​ទុក​វិបាក​ត្តិ​កៈ
បដិ​ច្ច​វារៈ


 [១២៤] វិបាក​ធម៌​ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​វិបាក​ធម៌​ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ វិបាក​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​វិបាក​ធម៌​ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ វិបាក​ធម៌​ជាហេតុ​ក្តី វិបាក​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ​ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​វិបាក​ធម៌​ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ។ វិបាក​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​វិបាក​ធម៌ មិនមែន​ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣។ វិបាក​ធម៌​ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​វិបាក​ធម៌​ជាហេតុ​ផង នូវ​វិបាក​ធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ​ផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៣។
 [១២៥] ក្នុង​ហេតុ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អារម្មណ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អធិបតិ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អនន្តរ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​សម​នន្ត​រប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​សហជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​និស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​ឧបនិស្សយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​បុរេ​ជាត​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​កម្ម​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​វិបាក​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​អាហារ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​ឥន្ទ្រិយ​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩ ក្នុង​ឈាន​ប្ប​ច្ច័​យ មាន​វារៈ៩
ថយ | ទំព័រទី ៣៨ | បន្ទាប់
ID: 637831327274631746
ទៅកាន់ទំព័រ៖