ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​នគរ​សាវត្ថី​។​ ​ទ្រង់​ប្រារឰ​នឹង​បុគ្គល​ណា​។​ ​ទ្រង់​ប្រារឰ​នឹង​ភិក្ខុនី​មួយ​រូប​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ដូចម្ដេច​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ភិក្ខុនី​មួយ​រូប​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​បុរស​តែម្នាក់​នឹង​ម្នាក់​ ​ក្នុង​វេលា​យប់​ងងឹត​ឥតមាន​ប្រទីប​។​ ​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​មានតែ​បញ្ញ​ត្ដិ១​។​ ​បណ្ដា​សមុដ្ឋាន​នៃ​អាបត្ដិ​ទាំង៦​ ​អាបត្ដិ​ ​នោះ​តាំង​ឡើង​ដោយ​សមុដ្ឋាន២​ ​(​ដូច​ក្នុង​ថេយ្យ​សត្ថ​សិក្ខាបទ​)​។​ ​
 [​៥៥៣​]​ ​ភិក្ខុនី​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​បុរស​តែម្នាក់​នឹង​ម្នាក់​ក្នុង​ទី​ឱកាស​ដ៏​កំបាំង​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បាចិត្ដិយៈ​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​ទីណា​។​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​នគរ​សាវត្ថី​។​ ​ទ្រង់​ប្រារឰ​នឹង​បុគ្គល​ណា​។​ ​ទ្រង់​ប្រារឰ​នឹង​ភិក្ខុនី​មួយ​រូប​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ដូចម្ដេច​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ភិក្ខុនី​មួយ​រូប​ ​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​បុរស​តែម្នាក់​នឹង​ម្នាក់​ក្នុង​ទី​ឱកាស​ដ៏​កំបាំង​។​ ​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​មានតែ​បញ្ញ​ត្ដិ១​។​ ​បណ្ដា​សមុដ្ឋាន​នៃ​អាបត្ដិ​ទាំង៦​ ​អាបត្ដិ​នោះ​តាំង​ឡើង​ដោយ​សមុដ្ឋាន២​ ​(​ដូច​ក្នុង​ថេយ្យ​សត្ថ​សិក្ខាបទ​)​។​
 ​[​៥៥៤​]​ ​ភិក្ខុនី​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​បុរស​តែម្នាក់​នឹង​ម្នាក់​ក្នុង​ទីវាល​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បាចិត្ដិយៈ​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​ទីណា​។​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​នគរ​សាវត្ថី​។​ ​ទ្រង់​ប្រារឰ​នឹង​បុគ្គល​ណា​។​ ​ទ្រង់​ប្រារឰ​នឹង​ភិក្ខុនី​មួយ​រូប​។​ ​
ថយ | ទំព័រទី ២៣៥ | បន្ទាប់
ID: 636801598995559007
ទៅកាន់ទំព័រ៖