ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

ភូតា​រោចន​សិក្ខាបទ១​ ​សំវិធាន​សិក្ខាបទ១​ ​ថេយ្យ​សត្ថ​សិក្ខាបទ១​ ​ធម្មទេសនា​សិក្ខាបទ១​ ​ចោរី​វុ​ដ្ឋា​បន​សិក្ខាបទ១​ ​អ​ននុញ្ញា​ត​សិក្ខាបទ១​។​ ​សិក្ខាបទ​ទាំង១៣​ ​នេះ​ ​មានន័យ​របស់​សមុដ្ឋាន​ ​ដែល​អ្នកប្រាជ្ញ​ទាំងឡាយ​បាន​គិត​ហើយ​ ​ថា​ ​ក្នុង​សមុដ្ឋាន​នៃ​សិក្ខា​បទ​មួយ​ៗ​ ​ក្នុង​វិភង្គ​ទាំងពីរ​នេះ​ ​មាន​សមុដ្ឋាន​ប្រហែល​ៗ​គ្នា​ទាំងអស់​។​ ​
 [​៨២៧​]​ ​មេថុន​សិក្ខាបទ១​ ​សុក្ក​វិស្ស​ដ្ឋិ​សិក្ខាបទ១​ ​កាយ​សំស​គ្គ​សិក្ខាបទ១​ ​បឋមា​នី​យត​សិក្ខាបទ១​ ​បុ​ព្វូ​ប​គត​សិក្ខាបទ​(​១​)​១​ ​បរិ​បា​ចិត​សិក្ខាបទ១​ ​រហោ​និ​សជ្ជ​សិក្ខាបទ​(​២​)​១​ ​ស​ភោន​ជ​សិក្ខាបទ១​ ​រហោ​និ​សជ្ជ​សិក្ខាបទ​(​៣​)​ ​ទាំង២​ ​អង្គុលិ​បតោ​ទក​សិក្ខាបទ១​ ​ឧទ​កេ​ហាស​ធម្ម​សិក្ខាបទ១​ ​បហារទាន​សិក្ខាបទ១​ ​ឧគ្គិ​រណ​សិក្ខាបទ​(​៤​)​១​ ​សេ​ក្ខិយ៥៣​ ​អ​ធ​ក្ខ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​គា​មន្ដ​រ​គមន​សិក្ខាបទ១​ ​

​(​១​)​ ​គឺ​អនុ​ប្ប​ខ​ជ្ជ​សិក្ខាបទ​ ​ក្នុង​ភូតគាម​វគ្គ​សិក្ខាបទ​ទី៦​។​ ​(​២​)​ ​គឺ​ភិក្ខុ​អង្គុយ​ក្នុង​ទី​កំបាំង​ជាមួយនឹង​ភិក្ខុនី​។​ ​(​៣​)​ ​គឺ​បឋម​រហោ​និ​សជ្ជ១​ ​ទុតិយ​រហោ​និ​សជ្ជ១​ ​(​អចេលក​វគ្គ​ ​សិក្ខាបទ​ទី៤​-​៥​)​។​ ​(​៤​)​ ​គឺ​តល​សត្ដិ​ក​សិក្ខាបទ​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៤៧ | បន្ទាប់
ID: 636801665196105462
ទៅកាន់ទំព័រ៖