ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

អ​វស្សុ​តា​ខាទនីយ​គ​ហន​សិក្ខាបទ​(​១​)​ ​១​ ​តល​ឃាដ​ក​សិក្ខាបទ១​ ​ជ​តុ​មដ្ឋ​ក​សិក្ខាបទ១​ ​ឧទក​សុទ្ធិ​ក​សិក្ខាបទ១​ ​វស្ស​វុត្ថាន​សិក្ខាបទ១​ ​ឱវាទ​គមន​សិក្ខាបទ១​ ​វុ​ដ្ឋា​បិ​តប​វត្ដ​ននានុ​ពន្ធ​សិក្ខាបទ១​ ​រួម​ត្រូវជា៧៦​ ​សិក្ខាបទ​ទាំងអស់​នេះ​ ​សុទ្ធតែ​មាន​សមុដ្ឋាន​មួយ​ ​គឺ​តាំង​ឡើង​អំពី​កាយ​ចិត្ដ​ ​ដូច​បឋម​បារាជិក​សិក្ខាបទ​ដែរ​។​ ​

​ចប់​ ​បឋម​បារាជិក​សមុដ្ឋាន​។​


​[​៨២៨​]​ ​អទិន្នាទាន​សិក្ខាបទ១​ ​មនុស្ស​វិគ្គហ​សិក្ខាបទ១​ ​ឧត្ដរិមនុស្ស​ធម្ម​សិក្ខាបទ១​ ​ទុ​ដ្ឋុ​ល្ល​វាច​សិក្ខាបទ១​ ​អ​ត្ដ​គាម​បា​រិច​រិយ​ ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អមូលក​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អញ្ញ​ភាគិយ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ទុតិយា​និយត​សិក្ខាបទ១​ ​ចីវរ​ច្ឆិ​ន្ទន​សិក្ខាបទ១​ ​បរិណាម​ន​សិក្ខាបទ១​ ​មុសាវាទ​សិក្ខាបទ១​ ​ឱមសវាទ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​បេ​សុញ្ញ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ទុ​ដ្ឋុ​ល្លា​រោចន​សិក្ខាបទ១​ ​បឋវី​ខ​ណ​ន​សិក្ខាបទ១​ ​

​(​១​)​ ​គឺ​ខាទនីយ​គហ​ណ​សិក្ខាបទ​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៤៨ | បន្ទាប់
ID: 636801665968259627
ទៅកាន់ទំព័រ៖