ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

[​៨២៩​]​ ​សញ្ចរិ​ត្ដ​សិក្ខាបទ១​ ​កុដិ​ការ​សិក្ខាបទ១​ ​វិហារ​សិក្ខាបទ​ ​(​មហល្លកៈ​)​១​ ​ចីវរ​ធោ​វន​សិក្ខាបទ១​ ​ចីវរ​ប្ប​ដិ​គ្គ​ហ​ណ​សិក្ខាបទ១​ ​អញ្ញាត​ក​វិញ្ញ​ត្ដិ​សិក្ខាបទ១​ ​ត​ទុ​ត្ដរិ​អ​ភិ​ហដ្ឋុ​សិក្ខាបទ​(​១​)​១​ ​ឧប​ក្ខដ​សិក្ខាបទ២​ ​(​គឺ​បឋម​ឧប​ក្ខ​ដៈ១​ ​ទុតិយ​ឧប​ក្ខ​ដៈ១​)​ ​ទូត​សិក្ខាបទ​(​២​)​១​ ​កោសិយ​សិក្ខាបទ១​ ​សុទ្ធ​កាឡ​ក​សិក្ខាបទ១​ ​ទ្វេភាគ​សិក្ខាបទ១​ ​ឆ​ព្វ​ស្ស​សិក្ខាបទ៦​ ​និសីទន​សន្ថត​សិក្ខាបទ១​ ​រិញ្ចន្ដិ​សិក្ខាបទ​(​៣​)​១​ ​រូបិយ​សិក្ខាបទ១​ ​នា​នប្ប​ការ​ក​សិក្ខាបទ២​ ​(​គឺ​រូបិយសំវោហារ​សិក្ខាបទ១​ ​ក​យ​វិក្កយ​សិក្ខាបទ១​)​ ​ឩន​បញ្ច​ពន្ធន​សិក្ខាបទ១​ ​វស្សិ​ក​សា​ដិក​សិក្ខាបទ១​ ​សុ​ត្ដ​វិញ្ញ​ត្ដិ​សិក្ខាបទ១​ ​វិ​ក​ប្ប​ន​សិក្ខាបទ​(​៤​)​១​ ​ទ្វារ​សិក្ខាបទ​(​៥​)​១​ ​ចីវរ​ទាន​សិក្ខាបទ១​ ​ចីវរ​សិព្វន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​បូ​វ​សិក្ខាបទ​(​៦​)​១​ ​បច្ចយ​សិក្ខាបទ​(​៧​)​១​ ​ជោ​តិ​សមា​ទ​ហន​សិក្ខាបទ១​ ​រតន​សិក្ខាបទ១​ ​សូ​ចិ​ឃរ​សិក្ខាបទ១​ ​មញ្ច​សិក្ខាបទ១​ ​តូ​លោន​ទ្ធ​ ​សិក្ខាបទ១​ ​និសីទន​សិក្ខាបទ១​ ​ក​ណ្ឌុ​ប្ប​ដិ​ច្ឆា​ទិ​សិក្ខាបទ១​ ​

​(​១​)​ ​គួរ​ហៅថា​ ​ត​ទុ​ត្ដរិ​សិក្ខាបទ​បុ​ណ្ណោះ​។​ ​(​២​)​ ​គឺ​រាជ​សិក្ខាបទ​។​ ​(​៣​)​ ​គឺ​ឯ​ឡក​លោម​ធោវ​បន​សិក្ខាបទ​។​ ​(​៤​)​ ​គឺ​មហា​បេ​សកា​រសិក្ខា​បទ​។​ ​(​៥​)​ ​គឺ​មហល្លក​សិក្ខាបទ​ទី៩​ ​ក្នុង​ភូតគាម​វគ្គ​។​ ​(​៦​)​ ​គឺ​កាណ​មាតា​សិក្ខាបទ​។​ ​(​៧​)​ ​គឺ​មហា​នាម​សិក្ខាបទ​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៥១ | បន្ទាប់
ID: 636801679163434347
ទៅកាន់ទំព័រ៖