ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

[​៨៣០​]​ ​សង្ឃភេទ​សិក្ខាបទ១​ ​ភេ​ទានុ​វត្ដ​ក​សិក្ខាបទ១​ ​ទុព្វច​ជាតិក​សិក្ខាបទ១​ ​កុល​ទូ​សក​សិក្ខាបទ១​ ​ទុ​ដ្ឋុ​ល្ល​ប្ប​ដិ​ច្ឆា​ទន​សិក្ខាបទ១​ ​ទិដ្ឋិ​អប្ប​ដិ​និ​ស្ស​ជ្ជន​សិក្ខាបទ១​ ​ឆន្ទំ​អទ​ត្វា​ ​គមន​សិក្ខាបទ១​ ​ឧជ្ជ​គ្ឃិ​ក​សិក្ខាបទ២​ ​អប្ប​សទ្ទ​សិក្ខាបទ២​ ​នព្យា​ហរ​ណ​សិក្ខាបទ១​ ​ឆ​មាយ​សិក្ខាបទ១​ ​នី​ចា​សន​សិក្ខាបទ១​ ​ឋាន​សិក្ខាបទ១​ ​ប​ច្ឆ​តោ​សិក្ខាបទ១​ ​ឧប្ប​ថេ​ន​សិក្ខាបទ១​ ​វជ្ជ​ប្ប​ដិ​ច្ឆា​ទន​សិក្ខាបទ១​ ​ឧក្ខិ​ត្ដានុ​វត្ដន​សិក្ខាបទ១​ ​ហត្ថ​គ្គ​ហ​ណ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ឱ​សារ​ណ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​បច្ចា​ចិ​ក្ខ​នា​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​កិ​ស្មិញ្ចិ​អធិករណ​បច្ឆា​គតា​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​សំសដ្ឋ​សិក្ខាបទ​(​១​)​១​ ​វធិ​សិក្ខាបទ​ ​២​ ​វិ​សិព្វន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ទុ​ក្ខិ​តា​សហជីវិនី​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​សំស​ដ្ឋា​សិក្ខាបទ​(​២​)​ ​មួយទៀត​ ​នវូប​សម​ន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អារាម​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ឧភតោ​សង្ឃ​បវារណា​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អន្វឌ្ឍមាស​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​សហជីវិនី​សិក្ខាបទ​(​៣​)​២​ ​ចីវរ​ទាន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អនុ​ពន្ធន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​រួម​ទាំងអស់​ ​ត្រូវ៣៧សិក្ខាបទ​ ​សិក្ខាបទ​ទាំងអស់​នេះ​ ​

​(​១​)​ ​គឺ​ភិក្ខុនី​យា​សំសដ្ឋ​សិក្ខាបទ​។​ ​(​២​)​ ​គឺ​គី​ហិ​សំសដ្ឋ​សិក្ខាបទ​។​ ​(​៣​)​ ​សហ​ជិ​វិ​នី​នា​នុ​គ្គ​ហ​ណ​សិក្ខាបទ១​ ​សហ​ជីវិ​នី​នវូ​បកាសន​សិក្ខាបទ១​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៥៣ | បន្ទាប់
ID: 636801685508187246
ទៅកាន់ទំព័រ៖