ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

សុទ្ធតែ​មាន​សមុដ្ឋាន​មួយ​ៗ​ ​គឺ​កើតឡើង​អំពី​កាយវាចា​និង​ចិត្ដ​ ​ដូច​ក្នុង​សម​នុ​ភា​សន​សិក្ខាបទ​ដែរ​(​១​)​ ​។​ ​

​ចប់​ ​សម​នុ​ភា​សន​សមុដ្ឋាន​។​


​[​៨៣១​]​ ​ឧព្ភ​ត​កឋិន​សិក្ខាបទ​(​២​)​៣​ ​បឋម​បត្ដ​សិក្ខាបទ១​ ​ភេសជ្ជ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អច្ចេកចីវរ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​សា​សង្ក​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​បក្ក​មន្ដ​សិក្ខាបទ​(​៣​)​២​ ​ភិ​ក្ខុនូ​បស្សយ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​បរម្បរ​ភោជន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អន​តិ​រិត្ដ​សិក្ខាបទ​(​៤​)​១​ ​និ​មន្ដ​ន​សិក្ខាបទ​(​៥​)​១​ ​វិ​ក​ប្ប​ន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​រាជ​សិក្ខាបទ​(​៦​)​១​ ​វិ​កាលេ​គាម​ប្ប​វេ​សន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​វោ​សាស​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អារញ្ញិក​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ឧសូយ​វា​ទិ​ក​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​បត្ដ​សន្និ​ចយ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​បុ​រេ​ភ​ត្ដ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​បច្ឆា​ភ​ត្ដ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​វិ​កាលេ​ឧប​សង្ក​មន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​បញ្ចា​ហិ​ក​ធារ​ណ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​

​(​១​)​ ​សង្ឃាទិសេស​សិក្ខាបទ៤​ ​គឺ​តាំងពី​សង្ឃភេទ​ដល់​កុល​ទូសកៈ​ ​ឈ្មោះ​ថា​សម​នុ​ភាស​នា​ ​ឬហៅ​ថា​ ​យាវ​តតិយ​កា​។​ ​(​២​)​ ​ឧព្ភ​ត​កឋិន​សិក្ខាបទ៣នោះ​ ​គឺ​បឋម​កឋិន១​ ​ទុតិយ​កឋិន​ ​១​ ​តតិយ​កឋិន​ ​១​។​ ​(​៣​)​ ​បក្ក​មន​សិក្ខាបទ​ ​២​ ​នោះ​ ​គឺ​បឋម​សេនាសនៈ​ ​១​ ​ទុតិយ​សេនាសនៈ​ ​១​។​ ​(​៤​)​ ​គឺ​បឋម​បវារណា​។​ ​(​៥​)​ ​គឺ​ទុតិយ​បវារណា​។​ ​(​៦​)​ ​គឺ​អន្ដេ​បុរ​សិក្ខាបទ​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៥៤ | បន្ទាប់
ID: 636801686329194205
ទៅកាន់ទំព័រ៖