ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

ចីវរ​សង្ក​មនី​យសិ​ក្ខា​បទ​ ​១​ ​អាវ​ស​ថ​(​១​)​ ​សិក្ខាបទ២​ ​ប​សា​ខ​សិក្ខាបទ១​ ​អាសន​និសីទន​សិក្ខាបទ១​ ​រួម​ទាំងអស់​ត្រូវជា២៩សិក្ខាបទ​ ​សិក្ខាបទ​ទាំងអស់​នេះ​ ​សុទ្ធតែ​មាន​សមុដ្ឋាន​ពីរ​ៗ​ ​គឺ​កើតឡើង​អំពី​កាយ​និង​វាចា​ ​មិនកើត​ឡើង​អំពី​ចិត្ដ​ ​១​ ​កើតឡើង​អំពី​ទ្វារ​ទាំង​ ​៣​ ​គឺ​កាយវាចា​និង​ចិត្ដ​ ​១​ ​ដូច​កឋិន​សិក្ខាបទ​ដែរ​។​ ​

​ចប់​ ​កឋិន​សមុដ្ឋាន​។​


[​៨៣២​]​ ​ឯ​ឡក​លោម​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​សហ​សេយ្យ​សិក្ខាបទ​(​២​)​២​ ​អាហ​ច្ច​ន​សិក្ខាបទ​(​៣​)​១​ ​អាវ​ស​ថ​បិណ្ឌ​ភោជន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​គណ​ភោជន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​វិកាលភោជន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​សន្និធិ​ការ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ទន្ដ​បោ​ណ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អចេលក​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ឧយ្យុ​ត្ដ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​សេនា​វាស​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ឧយ្យោធិក​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​សុរាបាន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ឱ​រេន​ឌ្ឍ​មាស​នហាន​សិក្ខាបទ​ ​១​

​(​១​)​ ​អាវាស​ថ​សិក្ខាបទ២នោះ​ ​គឺ​អាវាស​ថ​ចីវរ​និ​ស្ស​ជ្ជន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អាវាស​ថ​ចីវរ​បក្ក​មនៈ​ ​១​។​ ​(​២​)​ ​បឋម​សហ​សេយ្យ​សិក្ខាបទ១​ ​ទុតិយ​សហ​សេយ្យ​សិក្ខាបទ១​។​ ​(​៣​)​ ​វេហាស​កុដិ​សិក្ខាបទ​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៥៥ | បន្ទាប់
ID: 636801687137240423
ទៅកាន់ទំព័រ៖