ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

រួម​ទាំងអស់​ត្រូវជា៤៤សិក្ខាបទ​ ​សិក្ខាបទ​ទាំងអស់​នេះ​ ​សុទ្ធតែ​មាន​សមុដ្ឋាន​ពីរ​ៗ​ ​គឺ​កើតឡើង​អំពី​កាយ​ ​មិនកើត​ឡើង​អំពី​ ​វាចា​និង​ចិត្ដ​ ​១​ ​កើតឡើង​អំពី​កាយ​និង​ចិត្ដ​ ​មិនកើត​ឡើង​អំពី​វាចា១​ ​ដូច​ឯ​ឡក​លោម​ក​សិក្ខាបទ​ដែរ​។​ ​

​ចប់​ ​ឯ​ឡ​លោម​សមុដ្ឋាន​។​


​[​៨៣៣​]​ ​បទ​សោ​ធម្ម​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​ធម្មទេសនា​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អ​សម្មតោ​ភិ​ក្ខុនោ​វាទ​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​អត្ថង្គត​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​តិរច្ឆាន​វិជ្ជា​សិក្ខាបទ​ ​២​(​១​)​ ​អនោកាស​បុច្ឆន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​រួម​ទាំងអស់​ ​ត្រូវជា៧សិក្ខាបទ​ ​សិក្ខាបទ​ទាំងអស់​នេះ​ ​សុទ្ធតែ​មាន​សមុដ្ឋាន​ពីរ​ៗ​ ​គឺ​កើតឡើង​អំពី​វាចា​ ​មិនកើត​ឡើង​អំពី​កាយ​និង​ចិត្ដ​ ​១​ ​កើតឡើង​អំពី​វាចា​និង​ចិត្ដ​ ​មិនកើត​ឡើង​អំពី​កាយ​ ​១​ ​ដូច​បទ​ ​សោ​ធម្ម​សិក្ខាបទ​ដែរ​។​ ​

​ចប់​ ​បទ​សោ​ធម្ម​សមុដ្ឋាន​។​


​(​១​)​ ​តិរច្ឆាន​វិជ្ជា២នោះ​ ​គឺ​តិរច្ឆាន​វិ​ជ្ជា​បរិ​យា​បុន​សិក្ខាបទ​ ​១​ ​តិរច្ឆាន​វិជ្ជា​វា​ចន​សិក្ខាបទ១​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៥៧ | បន្ទាប់
ID: 636801688103255676
ទៅកាន់ទំព័រ៖