ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

 [​៨៦៣​]​ ​ភិក្ខុ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បារាជិក​ ​ដោយ​សមុដ្ឋាន​នៃ​អាបត្ដិ​ទី៣​ ​ឬទេ​។​ ​មិន​ត្រូវ​ទេ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​សង្ឃាទិសេស​ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ថុល្លច្ច័យ​ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បាចិត្ដិយៈ​ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បាដិទេសនីយៈ​ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​ ​អាបត្ដិ​ទុក្កដ​ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ទុព្ភាសិត​ឬទេ​។​ ​មិន​ត្រូវ​ទេ​។​
 [​៨៦៤​]​ ​ភិក្ខុ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បារាជិក​ ​ដោយ​សមុដ្ឋាន​នៃ​អាបត្ដិ​ទី៤ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​សង្ឃាទិសេស​ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ថុល្លច្ច័យ​ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បាចិត្ដិយៈ​ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បាដិទេសនីយៈ​ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ទុក្កដ​ឬទេ​។​ ​មាន​ត្រូវ​ដែរ​។​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ទុព្ភាសិត​ឬទេ​។​ ​មិន​ត្រូវ​ទេ​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៨០ | បន្ទាប់
ID: 636801696177407491
ទៅកាន់ទំព័រ៖