ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

ឬ​ជា​អព្យាកតៈ​។​ ​តិណ​វត្ថា​រកៈ​ ​ជាកុសល​ ​ឬ​ជាអកុសល​ ​ឬ​ជា​អព្យាកតៈ​។​ ​ឆ្លើយ​ថា​ ​សម្មុ​ខា​វិន័យ​ ​ជាកុសល​ក៏​មាន​ ​ជា​អព្យាកតៈ​ក៏​មាន​ ​សម្មុ​ខា​វិន័យ​ ​ជាអកុសល​មិន​មាន​ទេ​។​ ​យេ​ភុយ្យសិ​កា​ ​ជាកុសល​ក៏​មាន​ ​ជាអកុសល​ក៏​មាន​ ​ជា​អព្យាកតៈ​ក៏​មាន​។​ ​សតិវិន័យ​ ​ជាកុសល​ក៏​មាន​ ​ជាអកុសល​ក៏​មាន​ ​ជា​អព្យាកតៈ​ក៏​មាន​។​ ​អ​មូឡ្ហ​វិន័យ​ ​ជាកុសល​ក៏​មាន​ ​ជាអកុសល​ក៏​មាន​ ​ជា​អព្យាកតៈ​ក៏​មាន​។​ ​បដិញ្ញាត​ក​ណៈ​ ​ជាកុសល​ក៏​មាន​ ​ជាអកុសល​ក៏​មាន​ ​ជា​អព្យាកតៈ​ក៏​មាន​។​ ​តស្ស​បា​បិយ​សិកា​ ​ជាកុសល​ក៏​មាន​ ​ជាអកុសល​ក៏​មាន​ ​ជា​អព្យាកតៈ​ក៏​មាន​។​ ​តិណ​វត្ថា​រកៈ​ ​ជាកុសល​ក៏​មាន​ ​ជាអកុសល​ក៏​មាន​ ​ជា​អព្យាកតៈ​ក៏​មាន​។​
 ​[​៨៩៨​]​ ​សួរ​ថា​ ​វិវាទាធិករណ៍​ ​ជាកុសល​ ​ឬ​ជាអកុសល​ ​ឬ​ជា​អព្យាកតៈ​។​ ​អនុ​វា​ទា​ធិ​ករណ៍​ ​ជាកុសល​ ​ឬ​ជាអកុសល​ ​ឬ​ជា​អព្យាកតៈ​។​ ​អា​បត្ដា​ធិ​ករណ៍​ ​ជាកុសល​ ​ឬ​ជាអកុសល​ ​ឬ​ជា​អព្យាកតៈ​។​ ​កិ​ច្ចា​ធិ​ករណ៍​ ​ជាកុសល​ ​ឬ​ជាអកុសល​ ​ឬ​ជា​អព្យាកតៈ​។​ ​ឆ្លើយ​ថា​ ​វិវាទាធិករណ៍​ជា​ ​ជាកុសល​ក៏​មាន​ ​ជាអកុសល​ក៏​មាន​ ​ជា​អព្យាកតៈ​ក៏​មាន​។​ ​អនុ​វា​ទា​ធិ​ករណ៍​
ថយ | ទំព័រទី ៤២៤ | បន្ទាប់
ID: 636801721486495088
ទៅកាន់ទំព័រ៖