ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

បាន​ក្នុង​អធិករណ៍​នោះ​ ​កំណត់​យក​សម្មុ​ខា​វិន័យ​ ​(​ទៅ​រម្ងាប់​)​ ​បាន​ ​ក្នុង​អធិករណ៍​ណា​ ​ក៏​កំណត់​យក​តិណ​វត្ថា​រកៈ​ ​(​ទៅ​រម្ងាប់​)​ ​បាន​ ​ក្នុង​អធិករណ៍​នោះ​ ​តែ​កំណត់​យក​យេ​ភុយ្យសិ​កា​ ​(​ទៅ​រម្ងាប់​)​ ​ក្នុង​អធិករណ៍​នោះ​មិនបាន​ ​កំណត់​យក​សតិវិន័យ​ ​(​ទៅ​រម្ងាប់​)​ ​ក្នុង​អធិករណ៍​នោះ​មិនបាន​ ​កំណត់​យក​អ​មូឡ្ហ​វិន័យ​ ​(​ទៅ​រម្ងាប់​)​ ​ក្នុង​អធិករណ៍​នោះ​មិនបាន​ ​កំណត់​យក​បដិញ្ញាត​ក​រណៈ​ ​(​ទៅ​រម្ងាប់​)​ ​ក្នុង​អធិករណ៍​នោះ​មិនបាន​ ​កំណត់​យក​ ​តស្ស​បា​បិយ​សិកា​ ​(​ទៅ​រម្ងាប់​)​ ​ក្នុង​អធិករណ៍​នោះ​មិនបានទេ​។​ ​

​ចប់​ ​សមយ​វារៈ​ ​ជាគម្រប់១៥​។​


 [​៩០២​]​ ​សួរ​ថា​ ​អធិករណ៍​និង​សមថៈ​ធម៌​ទាំងនេះ​ ​លាយ​ច្រឡំ​គ្នា​ ​ឬមិន​លាយ​គ្នា​ទេ​ ​មួយទៀត​ ​លោក​ចែករលែក​ធម៌​ទាំងនេះ​ ​ហើយ​បញ្ញ​ត្ដ​ឱ្យ​ផ្សេងគ្នា​បាន​ឬទេ​។​ ​ឆ្លើយ​ថា​ ​អធិករណ៍​និង​សមថៈ​ធម៌​ទាំង​ ​នេះ​រមែង​លាយ​ច្រឡំ​គ្នា​ ​មិនមែន​មិន​លាយ​គ្នា​ទេ​ ​តែ​លោក​ចែករលែក​ធម៌​ ​ទាំងនេះ​ចេញពី​គ្នា​ ​ហើយ​បញ្ញ​ត្ដ​ឱ្យ​ផ្សេងគ្នា​បាន​។​ ​អ្នកចោទ​ត្រូវ​ពោល​ ​ឃាត់​អ្នកឆ្លើយ​នោះ​ថា​ ​អ្នក​កុំ​និយាយ​យ៉ាងនេះ​ឡើយ​ ​អធិករណ៍​និង​សមថៈ​ធម៌​ទាំងនេះ​រមែង​លាយ​ច្រឡំ​គ្នា​ ​មិនមែន​មិន​លាយ​គ្នា​ទេ​ ​មួយទៀត​លោក​ ​មិនបាន​ចែករលែក​ធម៌​ទាំងនេះ​ចេញពី​គ្នា​ ​ហើយ​បញ្ញ​ត្ដ​ធ្វើ​ឱ្យ​ផ្សេងគ្នា​ទេ​។​
ថយ | ទំព័រទី ៤៣៣ | បន្ទាប់
ID: 636801724509037968
ទៅកាន់ទំព័រ៖