ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

គឺ​ ​សម្មុ​ខា​វិន័យ១​ ​បដិញ្ញាត​ក​រណៈ១​ ​តិណ​វត្ថា​រកៈ១​។​ ​បណ្ដា​សមថៈ​ទាំង៧​ ​កិ​ច្ចា​ធិ​ករណ៍​ ​រួម​ចូល​នឹង​សមថៈ១​ ​អាស្រ័យ​នឹង​សមថៈ១​ ​រាប់បញ្ចូល​ក្នុង​សមថៈ១​ ​សង្គ្រោះ​ដោយ​សមថៈ១​ ​រម្ងាប់​ដោយ​សមថៈ១​ ​គឺ​ ​សម្មុ​ខា​វិន័យ​។​ ​

​ចប់​ ​សមថ​ភេទ​។​
​ឧទ្ទាន​គឺ​ ​បញ្ជីរឿង​នៃ​វី​សតិ​វារៈ​នោះ​ ​ដូច្នេះ​


​[​៩១៧​]​ ​និយាយ​អំពី​អធិករណ​ប្ប​ច្ច​យ​វារៈ១​ ​បរិយាយ​វារៈ១​ ​សាធារណ​វារៈ១​ ​ត​ព្ភា​គិ​យ​វារៈ១​ ​សម​ថា​សមថ​សាធារណ​វារៈ១​ ​សម​ថា​សម​ថ​ត​ព្ភា​គិ​យ​វារៈ១​ ​សម​ថ​សម្មុ​ខា​វិនយ​វារៈ១​ ​វិនយ​វារៈ១​ ​កុសល​វារៈ១​ ​យត្ថ​វារៈ១​ ​សមយ​វារៈ១​ ​សំសដ្ឋ​វារៈ១​ ​សម្មតិ​វារៈ១​ ​សម្មន្ដិន​សម្មន្ដិ​វារៈ១​ ​សម​ថា​ធិ​ករណ​វារៈ១​ ​សម្មុ​ដ្ឋា​បេ​តិ​វារៈ១​ ​ភ​ជន្ដិ​វារៈ១​។​ ​
ថយ | ទំព័រទី ៤៥៦
ID: 636801732592540317
ទៅកាន់ទំព័រ៖