ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

ព្រោះ​រឿង​ដែល​ឧទាយិ​មាន​អាយុ​ក្លែង​ធ្វើ​សត្វ​ឱ្យ​ធ្លាក់ចុះ​ចាក​ជីវិត​។​ ​សិក្ខា​ ​បទ​នោះ​ ​មានតែ​បញ្ញ​ត្ដិ១​។​ ​បណ្ដា​សមុដ្ឋាន​នៃ​អាបត្ដិ​ទាំង​ ​៦​ ​អាបត្ដិ​ ​នោះ​ ​តាំង​ឡើង​ដោយ​សមុដ្ឋាន៣​។​ ​បេ​។​
 ​[​១២៧​]​ ​ភិក្ខុ​ ​ដឹង​ហើយ​ប្រើប្រាស់​ទឹកដែល​មាន​សត្វ​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បាចិត្ដិយៈ​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​ទីណា​។​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​នគរ​សាវត្ថី​។​ ​ទ្រង់​ប្រារព្ធ​នឹង​បុគ្គល​ណា​។​ ​ទ្រង់​ប្រារព្ធ​នឹង​ពួក​ឆ​ព្វ​គ្គិ​យ​ភិក្ខុ​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ដូចម្ដេច​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ដែល​ពួក​ឆ​ព្វ​គ្គិ​យ​ភិក្ខុ​ ​ដឹង​ហើយ​ ​ប្រើប្រាស់​ទឹកដែល​មាន​សត្វ​។​ ​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​មានតែ​បញ្ញ​ត្ដិ១​។​ ​បណ្ដា​សមុដ្ឋាន​នៃ​អាបត្ដិ​ទាំង៦​ ​អាបត្ដិ​នោះ​ ​តាំង​ឡើង​ដោយ​សមុដ្ឋាន៣​។​បេ​។​
 [​១២៨​]​ ​ភិក្ខុ​ ​ដឹង​ហើយ​ ​សើរើ​អធិករណ៍​ដែល​សង្ឃ​បាន​រម្ងាប់​តាម​ ​ធម៌​ហើយ​ ​ដើម្បី​កម្ម​ថ្មីទៀត​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បាចិត្ដិយៈ​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​ទីណា​។​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​នគរ​សាវត្ថី​។​ ​ទ្រង់​ប្រារព្ធ​នឹង​បុគ្គល​ណា​។​ ​ទ្រង់​ប្រារព្ធ​នឹង​ពួក​ឆ​ព្វ​គ្គិ​យ​ភិក្ខុ​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ដូចម្ដេច​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ដែល​ពួក​ឆ​ព្វ​គ្គិ​យ​ភិក្ខុ​ ​ដឹង​ហើយ​ ​សើរើ​អធិករណ៍​ដែល​សង្ឃ​បាន​រម្ងាប់​តាម​ធម៌​ហើយ​ ​ដើម្បី​កម្ម​ថ្មីទៀត​។​ ​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​មានតែ​បញ្ញ​ត្ដិ១​។​ ​បណ្ដា​សមុដ្ឋាន​នៃ​អាបត្ដិ​ទាំង៦​ ​អាបត្ដិ​នោះ​ ​តាំង​ឡើង​ដោយ​សមុដ្ឋាន៣​។​បេ​។
ថយ | ទំព័រទី ៨១ | បន្ទាប់
ID: 636801515876714881
ទៅកាន់ទំព័រ៖