ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៥

យើង​ទាំងឡាយ​នោះ​ ​សូម​ដល់​នូវ​ព្រះ​គោតម​ដ៏​ចំរើន​ផង​ ​ព្រះធម៌​ផង​ ​ព្រះសង្ឃ​ផង​ ​ជាទី​ពឹង​ ​ជាទី​រលឹក​ ​ចាប់ដើមតាំងពី​ថ្ងៃនេះ​ទៅ​ ​សូម​ព្រះ​គោតម​ដ៏​ចំរើន​ ​ទ្រង់​ជ្រាប​នូវ​យើងខ្ញុំ​ទាំងឡាយ​ ​ថា​ជា​ឧបាសក​ ​ដល់​សរណគមន៍​ ​ស្មើដោយ​ជីវិត​។​

​ចប់​ ​តេវិជ្ជ​សូត្រ​ ​ទី១៣​។​
​បញ្ជី​នៃ​សីលក្ខន្ធ​វគ្គ​ ​នោះ​ ​មាន​សូត្រ១៣គឺ​


​ព្រហ្ម​ជាល​សូត្រ១​ ​សាមញ្ញ​ផល​សូត្រ១​ ​អម្ព​ដ្ឋ​សូត្រ១​ ​សោ​ណ​ទណ្ឌ​សូត្រ១​ ​កូដ​ទន្ត​សូត្រ១​ ​មហា​លិ​សូត្រ១​ ​ជា​លិ​យសូ​ត្រ១​ ​មហា​សីហនាទ​សូត្រ១​ ​បោ​ដ្ឋ​បាទ​សូត្រ១​ ​សុភ​សូត្រ១​ ​កេវ​ដ្ត​សូត្រ១​ ​លោ​ហិ​ច្ច​សូត្រ១​ ​តេវិជ្ជ​សូត្រ១​។​

​ចប់​ ​សីលក្ខន្ធ​វគ្គ​។

ថយ | ទំព័រទី ២៧៩
ID: 636811869506616732
ទៅកាន់ទំព័រ៖