ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២២

​ឧទ្ទាន​ ​គឺ​បញ្ជីរឿង​នៃ​ចូឡ​យមក​វគ្គ​នោះ​ ​ដូច្នេះ​គឺ​


​សា​លេយ្យ​ក​សូត្រ១​ ​វេរ​ញ្ជ​ក​សូត្រ១​ ​ចូឡ​វេ​ទល្ល​សូត្រ១​ ​មហា​វេ​ទល្ល​សូត្រ​ ​ចូឡ​ធម្ម​សមាទាន​សូត្រ១​ ​មហា​ធម្ម​សមាទាន​សូត្រ១​ ​វី​មំស​ក​សូត្រ១​ ​កោ​សម្ពិ​យសូ​ត្រ១​ ​ព្រហ្ម​និមន្ត​និក​សូត្រ១​ ​មារ​ត​ជ្ជ​នី​យសូ​ត្រ១​ ​ចប់​វរ​វគ្គ​ជា​គំរប់៥​។​

​ចប់​ ​មូល​បណ្ណា​សកៈ​។​

ថយ | ទំព័រទី ៤០១
ID: 636824973016374736
ទៅកាន់ទំព័រ៖