ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៣

ចំនួន​សិក្ខាបទ​ក្នុង​មុសាវាទ​វគ្គ​នោះ​ ​គឺ​
​សម្បជានមុសាវាទ​ ​១​ ​ឱមសវាទ​ ​១​ ​
​បេ​សុញ្ញវាទ​ ​១​ ​បទ​សោ​ធម្ម​ ​១​ ​
​បឋម​សហ​សេយ្យ​ ​១​ ​ទុតិយ​សហ​សេយ្យ​ ​១​ ​
​ធម្មទេសនា​ ​១​ ​ភូតា​រោចនៈ​ ​១​ ​
​ទុ​ដ្ឋុ​ល្លា​បត្ដិ១​ ​បឋវី​ខណ​នៈ​ ​១​។​

​សិក្ខាបទ​ទី១០​ ​ចប់​។​
​មុសាវាទ​វគ្គ​ជា​ដម្បូង​។​

ថយ | ទំព័រទី ៣៤៦ | បន្ទាប់
ទៅកាន់ទំព័រ៖