ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៣

ខ្ញុំ​បាន​ប្រើ​នាង​ភិក្ខុនី​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ឱ្យ​លាង​ ​ជា​និ​ស្ស​គ្គិ​យ​ហើយ​ ​ខ្ញុំ​សូម​លះ​ចីវរ​នេះ​ដល់​ជំនុំ​សង្ឃ​។​ ​(​ត្រង់​បេយ្យាល​ទាំង​បី​ ​មាន​អធិប្បាយ​ត្រង់​សិក្ខាបទ​ទី១​ ​ក្នុង​វគ្គ​ជាមួយគ្នា​រួចហើយ​)​។​
 [​៤៤​]​ ​នាង​ភិក្ខុនី​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ភិក្ខុ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​ ​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ហើយ​ប្រើ់​ឱ្យ​លាង​នូវ​ចីវរ​ចាស់​ ​ត្រូវ​និ​ស្ស​គ្គិ​យ​បា​ចិ​ត្ដិយ​។​ ​នាង​ភិក្ខុនី​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ភិក្ខុ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ហើយ​ប្រើ​ឱ្យ​លាង​ ​ឱ្យ​ជ្រលក់​នូវ​ចីវរ​ចាស់​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ទុក្កដ​ ​និ​ងនិស្ស​គ្គិ​យ​។​ ​នាង​ភិក្ខុនី​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ភិក្ខុ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​មិនមែន​ញាតិ​ ​ហើយ​ប្រើ​ឱ្យ​លាង​ ​ឱ្យ​បោក​ ​នូវ​ចីវរ​ចាស់​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ទុក្កដ​ ​និ​ងនិស្ស​គ្គិ​យ​។​ ​នាង​ភិក្ខុនី​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ភិក្ខុ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​មិនមែន​ញាតិ​ ​ហើយ​ប្រើ​ឱ្យ​លាង​ ​ឱ្យ​ជ្រលក់​ ​ឱ្យ​បោក​ ​នូវ​ចីវរ​ចាស់​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ទុក្កដ​ពីរ​ ​និ​ងនិស្ស​គ្គិ​យ​។​ ​នាង​ភិក្ខុនី​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ភិក្ខុ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ហើយ​ប្រើ​ឱ្យ​ជ្រលក់​ ​នូវ​ចីវរ​ចាស់​ ​ត្រូវ​និ​ស្ស​គ្គិ​យ​បា​ចិ​ត្ដិយ​។​ ​នាង​ភិក្ខុនី​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ភិក្ខុ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ហើយ​ប្រើ​ឱ្យ​ជ្រលក់​ ​ឱ្យ​បោក​នូវ​ចីវរ​ចាស់​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ទុក្កដ​ ​និ​ងនិស្ស​គ្គិ​យ​។​ ​នាង​ភិក្ខុនី​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ភិក្ខុ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ ​ហើយ​ប្រើ​ឱ្យ​ជ្រលក់​
ថយ | ទំព័រទី ៣៧ | បន្ទាប់
ទៅកាន់ទំព័រ៖