ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

ចំនួន​សិក្ខាបទ​ក្នុង​ភោជន​វគ្គ​នោះ​មាន១០យ៉ាង​ ​គឺ​
 ​បិណ្ឌ​ ​(​សិក្ខាបទ​)​១​ ​គណ​(​សិក្ខាបទ​)​១​ ​បរ​(​សិក្ខាបទ​)​១​ ​បូវ​(​សិក្ខាបទ​)​១​ ​បវារណា​(​សិក្ខាបទ​)​ពីរ​ ​ព្រះ​ដ៏​មាន​ព្រះ​ភាគ​ពោល​ហើយ​ ​វិកាល​(​សិក្ខាបទ​)​១​ ​សន្និធិ​ការ​(​សិក្ខាបទ​)​១​ ​បណីត​(​សិក្ខាបទ​)​១​ ​ទ្វារ​ក​(​សិក្ខាបទ​)​១​។​
ថយ | ទំព័រទី ១៤៩ | បន្ទាប់
ID: 636786957330282857
ទៅកាន់ទំព័រ៖